CHANGE the World

“รัฐบาลไม่ควรต่อสัมปทานทางด่วน อาจจะเกิดค่าโง่แบบซ้ำซ้อนและซ้ำซากและเป็นภาระผู้บริโภค”

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

“รัฐบาลไม่ควรต่อสัมปทานทางด่วน อาจจะเกิดค่าโง่แบบซ้ำซ้อนและซ้ำซากและเป็นภาระผู้บริโภค”

 

อ่านเพิ่มเติม...

เหตุใดรัฐบาลจึงผ่องถ่ายกำไรรัฐวิสาหกิจเนื้อดีให้กับธุรกิจเอกชนผูกขาด!?

 

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

เหตุใดรัฐบาลจึงผ่องถ่ายกำไรรัฐวิสาหกิจเนื้อดีให้กับธุรกิจเอกชนผูกขาด!?


อ่านเพิ่มเติม...

TOUCH t-shirt ดูแลต้นไม้เพื่อต้นไม้ดูแลเรา

TOUCH t-shirt
ดูแลต้นไม้เพื่อต้นไม้ดูแลเรา

อ่านเพิ่มเติม...

เอสซีจี จัดงาน “SD Day 2019” เปิดตัวโครงการ “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ”

 
 เอสซีจี จัดงาน “SD Day 2019” เปิดตัวโครงการ “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ”

อ่านเพิ่มเติม...

“สายน้ำและแมกไม้ ลมหายใจของชีวิตกรุงเทพมหานคร” (ชีวิต unseen ที่คลองบางประทุน เราจะพัฒนาเมืองไปแบบไหน!? ตอน3 /จบ)

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

“สายน้ำและแมกไม้ ลมหายใจของชีวิตกรุงเทพมหานคร”

(ชีวิต unseen ที่คลองบางประทุน เราจะพัฒนาเมืองไปแบบไหน!? ตอน3 /จบ)


อ่านเพิ่มเติม...