CHANGE the World

รัฐบาลและท้องถิ่นควรเร่งจัดสรรนมสำหรับทารกและเด็กเล็กในช่วงโควิดอย่างเร่งด่วน

 

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

รัฐบาลและท้องถิ่นควรเร่งจัดสรรนมสำหรับทารกและเด็กเล็กในช่วงโควิดอย่างเร่งด่วน

การประชุมสภาเป็นงานศักดิ์สิทธิ์ของสมาชิกรัฐสภาที่แสดงความซื่อตรงต่อประชาชน อันไม่อาจละเมิดได้?

 

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล
การประชุมสภาเป็นงานศักดิ์สิทธิ์ของสมาชิกรัฐสภาที่แสดงความซื่อตรงต่อประชาชน อันไม่อาจละเมิดได้?

กองทุนอนุรักษ์พลังงาน ถึงเวลายกเลิกได้หรือยัง!?

 

 CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

กองทุนอนุรักษ์พลังงาน ถึงเวลายกเลิกได้หรือยัง!?

 

“ร่วมกันคัดค้านการนำ CP TPP เข้าพิจารณาในครม.”

 

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล
“ร่วมกันคัดค้านการนำ CP TPP เข้าพิจารณาในครม.”

ช่วยเกษตรกรช่วงวิกฤตโควิด ช่วยเศรษฐกิจชาติ

 

 
CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล
ช่วยเกษตรกรช่วงวิกฤตโควิด ช่วยเศรษฐกิจชาติ

อ่านเพิ่มเติม...