CHANGE the World

รสนาเสนอผู้ว่าชัชชาติควรบริหารจ่ายหนี้รถไฟฟ้าจากรายได้เชิงพาณิชย์ไม่ใช่จากเงินในกระเป๋าของเส้นเลือดฝอย

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

รสนาเสนอผู้ว่าชัชชาติควรบริหารจ่ายหนี้รถไฟฟ้าจากรายได้เชิงพาณิชย์ไม่ใช่จากเงินในกระเป๋าของเส้นเลือดฝอย และต้องไม่ต่อสัมปทานตามที่สัญญาไว้

 

รสนา เรียกร้องนายกฯ ใช้วิกฤตสงครามเป็นโอกาสในการปฏิรูปพลังงานไทย

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

รสนา เรียกร้องนายกฯ ใช้วิกฤตสงครามเป็นโอกาสในการปฏิรูปพลังงานไทย

รสนาส่งหนังสือถึงนายกฯชี้ ผลเจรจาของคณะกรรมการกับบีทีเอสขัดต่อคำสั่งคสช.ที่3/2562

 CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 
 
รสนาส่งหนังสือถึงนายกฯชี้ ผลเจรจาของคณะกรรมการกับบีทีเอสขัดต่อคำสั่งคสช.ที่3/2562 ขอให้เพิกถอนและหยุดบีบกทม.ต่อสัมปทานอีก 30ปีแลกหนี้รัฐบาล

 

ศาลปกครองสูงสุดกลับคำพิพากษาที่ลงโทษรสนาละเมิดอำนาจศาลเป็นยกคำร้อง ปตท.

 

 CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

ศาลปกครองสูงสุดกลับคำพิพากษาที่ลงโทษรสนาละเมิดอำนาจศาลเป็นยกคำร้อง ปตท. เพราะเห็นเจตนารสนาปรารถนาดีต่อประเทศชาติที่ต้องการให้ศาลพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของแผ่นดิน