CHANGE the World

กระทรวงพลังงานมีไว้เพื่อภารกิจอะไร!? CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

กระทรวงพลังงานมีไว้เพื่อภารกิจอะไร!?
 

รสนาใช้สิทธิพ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารฯ ขอทราบการวินิฉัยกรมบัญชีกลางเห็นชอบให้อภ.ทำสัญญากับบริษัทที่ไม่ได้เข้าเสนอราคา ได้หรือไม่

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

รสนาใช้สิทธิพ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารฯ ขอทราบการวินิฉัยกรมบัญชีกลางเห็นชอบให้อภ.ทำสัญญากับบริษัทที่ไม่ได้เข้าเสนอราคา ได้หรือไม่

อภ.แถลงจัดซื้อ ATK ได้ไม่ต้องอาศัย พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ เหตุมีข้อยกเว้นเป็นการชี้แจงแบบศรีธนชัย ใช่หรือไม่!?

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

อภ.แถลงจัดซื้อ ATK ได้ไม่ต้องอาศัย พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ เหตุมีข้อยกเว้นเป็นการชี้แจงแบบศรีธนชัย ใช่หรือไม่!?
 

รสนาส่งหนังสือเรียนนายกฯให้กำกับดูแล การจัดซื้อATK ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

รสนาส่งหนังสือเรียนนายกฯให้กำกับดูแล การจัดซื้อATK ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
 
 

รสนาตั้งข้อสังเกต 7ประเด็นการทำสัญญาจัดซื้อ ATK ของ อภ.ผิดก.มจัดซื้อจัดจ้าง หากมีการรับของและจ่ายเงิน

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

รสนาตั้งข้อสังเกต 7ประเด็นการทำสัญญาจัดซื้อ ATK ของ อภ.ผิดก.มจัดซื้อจัดจ้าง หากมีการรับของและจ่ายเงิน ทั้งอภ.และสปสช.จะมีความผิดทางอาญาและทางแพ่ง