CHANGE the World

“กระทรวงการคลัง ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาต้องลงโทษข้าราชการที่เอื้อประโยชน์เอกชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ”

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

“กระทรวงการคลัง ในรัฐบาล
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาต้องลงโทษข้าราชการที่เอื้อประโยชน์เอกชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ”
 

ก.อ ไม่สอบวินัย เนตร นาคสุข อาจเข้าข่ายละเว้นหน้าที่ ผิดม.157 หรือไม่

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล
ก.อ ไม่สอบวินัย เนตร นาคสุข อาจเข้าข่ายละเว้นหน้าที่ ผิดม.157 หรือไม่
 

กมธ.สนช.ทำเกินอำนาจหน้าที่และแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมในคดีวรยุทธ อยู่วิทยาหรือไม่!?

 
CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

กมธ.สนช.ทำเกินอำนาจหน้าที่และแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมในคดีวรยุทธ อยู่วิทยาหรือไม่!?

 

 

คดีบอส อยู่วิทยา เป็นประจักษ์พยานว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความอยุติธรรมของสังคม

 
CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล
คดีบอส อยู่วิทยา เป็นประจักษ์พยานว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความอยุติธรรมของสังคม

“ศาลยุติธรรมเป็นองค์กรเหมาะสมที่สุดที่จะตรวจสอบว่าคำสั่งไม่ฟ้องของอัยการชอบด้วยกฎหมายและหลักนิติธรรมหรือไม่?”

 
CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล
“ศาลยุติธรรมเป็นองค์กรเหมาะสมที่สุดที่จะตรวจสอบว่าคำสั่งไม่ฟ้องของอัยการชอบด้วยกฎหมายและหลักนิติธรรมหรือไม่?”