CHANGE in-your-life

ไหว้พระขอพร...พระนอนใหญ่ศักดิ์สิทธ์...เฮือน ถิ่นล้านนา..น้อมนำคำสอนพระสัมมาฯ...วัดป่าเจริญธรรม.

 @CHANGE into Magazine Sutthikhun Kongthong

CHANGE in-your-life เรื่อง : ปราริชาติ ปลื้มจิตต์ตระกูล
 
 
ไหว้พระขอพร...พระนอนใหญ่ศักดิ์สิทธ์...เฮือน ถิ่นล้านนา..น้อมนำคำสอนพระสัมมาฯ...วัดป่าเจริญธรรม.

พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตา..สานศิลป์ด้วยหัวใจ..ยุทธนา บุญประคอง..ต้นแบบคนไทย ดังไกลไปต่างแดน

 @CHANGE into Magazine Sutthikhun Kongthong

CHANGE in-your-life เรื่อง : ปราริชาติ ปลื้มจิตต์ตระกูล
 
พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตา..สานศิลป์ด้วยหัวใจ..ยุทธนา บุญประคอง..ต้นแบบคนไทย ดังไกลไปต่างแดน

เวียงท่ากาน โบราณสถาน ตำนานเมืองหน้าด่านหริภุญชัย หนึ่งในสถาปัตยกรรมทรงคุณค่า ณ.ล้านนา เชียงใหม่.

 

@CHANGE into Magazine Sutthikhun Kongthong
CHANGE in-your-life เรื่อง : ปราริชาติ ปลื้มจิตต์ตระกูล
 

 

เวียงท่ากาน โบราณสถาน ตำนานเมืองหน้าด่านหริภุญชัย หนึ่งในสถาปัตยกรรมทรงคุณค่า ณ.ล้านนา เชียงใหม่.

 

ตามรอย พระนางจามเทวี..กษัตรีย์ ณ .วัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์ สวยงามดุจสรวงสวรรค์บนผืนดิน เฮือน ถิ่นลำพูน

  @CHANGE into Magazine Sutthikhun Kongthong

CHANGE in-your-life เรื่อง : ปราริชาติ ปลื้มจิตต์ตระกูล
 
ตามรอย พระนางจามเทวี..กษัตรีย์ ณ .วัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์ สวยงามดุจสรวงสวรรค์บนผืนดิน เฮือน ถิ่นลำพูน

 

ด้วยรัก..ด้วยหัวใจ…ณ.ไร่องุ่นฮักริมปิง..สตรีแถวหน้า วัชราภรณ์ หรั่งนางรอง

 @CHANGE into Magazine Sutthikhun Kongthong

CHANGE in-your-life เรื่อง : ปราริชาติ ปลื้มจิตต์ตระกูล
 
 
ด้วยรัก..ด้วยหัวใจ…ณ.ไร่องุ่นฮักริมปิง..สตรีแถวหน้า วัชราภรณ์ หรั่งนางรอง.. สาวอิสาน..บุกเบิกและเบิกบาน ณ.ถิ่นล้านนา เชียงใหม่ Thailand.