CHANGE Social

นักวิชาการ สจล. แนะ ขนส่งฯ ออกมาตรการให้แท็กซี่ทุกคัน ติด “ปุ่มฉุกเฉิน” ในรถ

 

 

 

 

 

นักวิชาการ สจล. แนะ ขนส่งฯ ออกมาตรการให้แท็กซี่ทุกคัน ติด “ปุ่มฉุกเฉิน” ในรถ

เพิ่มความปลอดภัยผู้โดยสาร ครั้งแรกของประเทศไทย

 

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิชาการ สจล. แนะ ขนส่งฯ ออกมาตรการให้แท็กซี่ทุกคัน ติด “ปุ่มฉุกเฉิน” ในรถ

 

 

 

 

 

นักวิชาการ สจล. แนะ ขนส่งฯ ออกมาตรการให้แท็กซี่ทุกคัน ติด “ปุ่มฉุกเฉิน” ในรถ

เพิ่มความปลอดภัยผู้โดยสาร ครั้งแรกของประเทศไทย

 

อ่านเพิ่มเติม...

ครั้งแรกในชีวิตเอกชัย วรรณแก้ว นิทรรศการภาพวาดในหลวงผู้ทรงเป็นต้นแบบของชีวิต

 

 

 

ครั้งแรกในชีวิตเอกชัย วรรณแก้ว นิทรรศการภาพวาดในหลวงผู้ทรงเป็นต้นแบบของชีวิต“ แรง

บันดาลใจแห่งแผ่นดิน ”ที่สุดจากหัวใจ เพื่อถวายความจงรักภักดีพร้อม เผยสู่สาธารณะให้คน

ไทยทัง้ ประเทศได้ชื่นชม

อ่านเพิ่มเติม...

ครั้งแรกในชีวิตเอกชัย วรรณแก้ว นิทรรศการภาพวาดในหลวงผู้ทรงเป็นต้นแบบของชีวิต

 

 

 

ครั้งแรกในชีวิตเอกชัย วรรณแก้ว นิทรรศการภาพวาดในหลวงผู้ทรงเป็นต้นแบบของชีวิต“ แรง

บันดาลใจแห่งแผ่นดิน ”ที่สุดจากหัวใจ เพื่อถวายความจงรักภักดีพร้อม เผยสู่สาธารณะให้คน

ไทยทัง้ ประเทศได้ชื่นชม

อ่านเพิ่มเติม...

ครั้งแรกในชีวิตเอกชัย วรรณแก้ว นิทรรศการภาพวาดในหลวงผู้ทรงเป็นต้นแบบของชีวิต

 

 

 

ครั้งแรกในชีวิตเอกชัย วรรณแก้ว นิทรรศการภาพวาดในหลวงผู้ทรงเป็นต้นแบบของชีวิต“ แรง

บันดาลใจแห่งแผ่นดิน ”ที่สุดจากหัวใจ เพื่อถวายความจงรักภักดีพร้อม เผยสู่สาธารณะให้คน

ไทยทัง้ ประเทศได้ชื่นชม

อ่านเพิ่มเติม...