ครั้งแรกในชีวิตเอกชัย วรรณแก้ว นิทรรศการภาพวาดในหลวงผู้ทรงเป็นต้นแบบของชีวิต

ครั้งแรกในชีวิตเอกชัย วรรณแก้ว นิทรรศการภาพวาดในหลวงผู้ทรงเป็นต้นแบบของชีวิต

 

 

 

 

ครั้ง แรกในชีวิตเอกชัย วรรณแก้ว นิทรรศการภาพวาดในหลวงผู้ทรงเป็นต้นแบบของชีวิต“ แรง

บันดาลใจแห่งแผ่นดิน ”ที่สุดจากหัวใจ เพื่อถวายความจงรักภักดีพร้อม เผยสู่สาธารณะให้คน

ไทยทัง้ ประเทศได้ชื่นชม

 

 

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ท่านทรงเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจในชีวิตของผมมา

ตั้งแต่ผมเด็กๆเพราะผมได้เห็นพระองค์ทรงงานมาโดยตลอด โดยไม่มีวันพัก ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย

สร้างสรรค์ประโยชน์มากมายให้แก่ประเทศชาติและพสกนิกรของพระองค์ พอถึงวันนี้ที่พระองค์ทรงเสด็จ

สวรรคต ผมก็เลยอยากจะลุกขึ้นมาทา อะไรสักอย่าง นั่น คือ การได้แสดงออกและสื่อภาพของพระองค์

ออกมาจากหัวใจซึ่งผมก็คือใจดวงหนึ่ง ตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศที่พร้อมจะมอบให้แก่พระองค์”

 

“ภาพของผม เขียนจากต้นกา เนิดของงานศิลป์ ซึ่งนั่น ก็คือลายเส้น การเขียนลายเส้นทุกลายเส้น

ไม่ว่าจะเป็นแววตา ไม่ว่าจะเป็นปริมาตร แต่ละอย่างล้วนออกมาจากจิตวิญญาณของศิลปินทั้ง นั้นซึ่งสื่อ

ออกมาได้ยาก ผมเห็นพระองค์สร้างงานศิลปะแบบธรรมดาแต่มีค่าเหลือเกิน ผมก็จะสื่อให้คนไทย

ได้รู้ว่าพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพขนาดไหน สื่อมาตรงๆ สื่อง่ายๆ โดยผ่านศิลปะที่ใสซื่อ สะอาด

ที่ผ่านมาผมได้มีผลงานศิลปะไปร่วมแสดงกับศิลปินท่านอื่นๆ แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมจะมีงาน

แสดงศิลปะเป็นของตนเอง ในเชิงลายเส้น ผมรวบรวมผลงานทั้ง หมดที่ผมเขียนมาตั้งแต่เรียน

จบปริญญาตรีเพาะช่างจนถึงปัจจุบัน ให้คนไทยได้ชื่นชมกัน

 

และครั้งนี้นอกจากจะเป็นงานแสดงนิทรรศการภาพวาด ครั้ง แรกในชีวิตของผมแล้ว ยังจะเป็น

ครั้ง แรกที่ผมได้เปิดโครงการอาสาศิลป์ โครงการที่จะมอบโอกาสดีๆให้กับศิลปินผู้มีฝีมือและมี

ใจรักในการทา งานศิลป์ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงาม

และถ่ายทอดยังรุ่นสู่รุ่นต่อไป

 

“ผมมีวันนี้ได้ เพราะผมได้รับโอกาสดีๆในชีวิตมามากมายเหลือเกิน ผู้คนในสังคมได้ให้โอกาส

ผม ในการแสดงความสามารถ ในการแสดงผลงาน ให้สังคมได้ยอมรับว่าความพิการไม่ได้เป็น

อุปสรรคในการแสดงคุณค่าในตนเองเลย ในปีนี้ผมจึงอยากจะแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ด้วยการ

จัดทา โครงการเพื่อมอบโอกาสและมอบพื้นที่ให้กับศิลปินท่านอื่นๆเช่นกัน โครงการอาสาศิลป์ โดยผม

เป็นประธานโครงการจึงได้ร่วมกันแสดงภาพในครั้งนี้ ภายใต้แนวคิดแห่งการสืบสานพระราชปณิธาน”

 

ในวันเปิดงาน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “แรงบันดาลใจแห่งแผ่นดิน” โดยศิลปินเอกชัย วรรณแก้ว

ได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็น

ประธานเปิดงาน พร้อมทั้ง แสดงปาถกฐาพิเศษ ในหัวข้อ “ในหลวง แรงบันดาลใจแห่งแผ่นดิน”

และจะมีการวาดภาพในหลวงโดยเอกชัย วรรณแก้ว ประกอบเพลงความฝันอันสูงสุด โดยศิลปิ น

 

อี๊ด วงฟลาย เพื่อนาภาพออกประมูล หารายได้ นาขึ้นทูลเกล้า ถวายสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ความพิเศษในครั้งนี้ สำหรับ 100 ท่านที่ลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์

www.rsasilp.com โดยจะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 15 พฤษภาคม 2560 รับมอบหนังสือสูจิบัตร

ฉบับพิเศษฟรี (รับหน้างาน) ชื่อ “ในหลวง แรงบันดาลใจแห่งแผ่นดิน” มูลค่า 299 บาท หนังสือที่

รวบรวมผลงานภาพที่จัดแสดงในงาน และมุมคิด แรงบันดาลใจดีๆที่เอกชัย วรรณแก้วได้รับ

จากพระองค์พร้อมภาพ 10 งานศิลป์ จาก 10 ศิลปินในโครงการอาสาศิลป์ โดยจัดทา ขึ้นเป็นกรณีพิเศษ

 

ที่ทุกท่านจะสามารถนาภาพจากหนังสือสูจิบัตรในเล่ม นาไปใส่กรอบเพื่อเป็นการระลึกถึงพระองค์ได้

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “แรงบันดาลใจแห่งแผ่นดิน”  ครั้งแรกในชีวิต ภาพวาดจากหัวใจ โดยศิลปิน

พิการ นักสู้ชีวิต ต้นแบบของนักสร้างแรงบันดาลใจ เอกชัย วรรณแก้ว พร้อมศิลปินจิตอาสาในโครงการ

อาสาศิลป์ จัดขึ้นในวันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 2560 ที่ชั้น 3 ลานอีเดน เซ็นทรัลเวิลด์ (10.00 – 21.00

น)

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์

บริษัท วิช กรปุ๊ (ไทยแลนด์) จา กัด : ในนามที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์

อรพรรณ สกุลเลิศผาสุข (เปิ้ล) โทร. 081 909 1625 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จารุวรรณ เวชตระกูล (บุ๋ม) โทร. 063 362 8955 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.