วิริยะประกันภัย ร่วมกับ สำนักงานขนส่ง อุบลราชธานี จัดอบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์

วิริยะประกันภัย ร่วมกับ สำนักงานขนส่ง อุบลราชธานี จัดอบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์

 

 

 

 

 

 

 

 

วิริยะประกันภัย ร่วมกับ สำนักงานขนส่ง อุบลราชธานี
จัดอบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์

 

 

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการอบรม “เสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนภูมิภาค” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักขับขี่มือใหม่ที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ และสร้างจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่อการขับขี่รถยนต์ที่ถูกต้องตามกฏจราจรเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


สำหรับการอบรมเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจ เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถ วิชากฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก รวมถึงข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และการให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาล โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับวุฒิบัตรและใบอนุญาตขับรถยนต์ทันที เมื่อผ่านการทดสอบทั้งข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) และสอบปฏิบัติขับรถยนต์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถในวันเวลาราชการ


ทั้งนี้ผู้สมัครอบรมจะต้องเตรียมเอกสาร ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน และใบรับรองแพทย์ (ต้องเป็นแบบมาตรฐานใหม่ และมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกเอกสารจนถึงวันอบรม) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2 โทร. 045-316085 และ บมจ.วิริยะประกันภัย สาขาอุบลราชธานี โทร.045-316050-54 (สิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 3 สิงหาคม 2561)