ทางเอ็ม บี เค เอ็ม บี เค มอบเงินสนับสนุนโครงการเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2567

ทางเอ็ม บี เค เอ็ม บี เค มอบเงินสนับสนุนโครงการเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2567

 

นางสาวพุทธชาด ศรีนิศากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (ที่ 5 จากซ้าย) มอบเงินสนับสนุนโครงการเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2567 “From Hands To Heart สองมือห่วงใย ดวงใจผูกพัน”  จำนวน 100,000.00  บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย พร้อมช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธ ผู้ป่วยยากไร้ รวมถึงสาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และโครงการหัวใจ 3D ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ที่ 4 จากซ้าย)  เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันก่อน