สกสว. – องค์การสวนสัตว์ฯ นำ ววน. ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรสัตว์คืนป่าธรรมชาติ

สกสว. – องค์การสวนสัตว์ฯ นำ ววน. ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรสัตว์คืนป่าธรรมชาติ

 

 

กรุงเทพฯ 14 พฤษภาคม 2567 –  รศ.ดร. นิรมล สุธรรมกิจ (ที่ จากซ้าย) รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจพัฒนา ววน. ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เชิงพื้นที่ และลดความเหลื่อมล้ำ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมด้วยนายวิศิษฎ์ อาศัยธรรมกุล (ที่ 10 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันอนุรักษ์ และวิจัยสัตว์ และนายชัยณรงค์ ปั้นคง (ที่ 12 จากซ้าย) หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย และสุขภาพสัตว์ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ร่วมแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจทิศทางการบริหารจัดการงานวิจัยขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นหน่วยรับทุนสนับสนุนมูลฐาน (
Fundamental Fund: FF) จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) พร้อมเยี่ยมชมผลการดำเนินงานวิจัยขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ตามภารกิจหลักในด้านของการหยุดยั้งการสูญพันธุ์ การเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์ให้เพียงพอและปรับปรุงคุณภาพทางพันธุกรรม เพื่อนำกลับคืนสู่ป่าธรรมชาติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุน ววน. ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี