วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ “จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2567” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้นให้บุคลากรสายวิชาการเล็งเห็นความสำคัญการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และสะท้อนถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะ

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ “จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2567” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้นให้บุคลากรสายวิชาการเล็งเห็นความสำคัญการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และสะท้อนถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะ

 

 

 

เมื่อวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องพิมานแก้ว ชั้น 3 โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2567 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และงานวิจัย และเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรสายวิชาการเล็งเห็นความสำคัญในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อสะท้อนถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาของอาจารย์ที่ปฏิบัติงาน  ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การจัดโครงการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ  35 คน ณ ห้องพิมานแก้ว ชั้น 3 โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมโครงการฯ ในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระบวนการต่าง ๆ และงานนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ ทองเจริญ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ - แนวการเตรียมเอกสารประกอบการสอน/สอบสอน ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมเอกสารประกอบการสอน/สอบสอน ส่วนรองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ บรรยายในหัวข้อ แนวทางการเตรียมแบบฟอร์มการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) และการเตรียมงานวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ  ฝึกปฎิบัติเตรียมแบบฟอร์มการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คณาจารย์ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ได้รับประโยชน์จากการอบรม และได้เขียนแผนการเตรียมขอตำแหน่งทางวิชาการอย่างชัดเจน