“อว. – เอ็นไอเอ – TED Fund” เพิ่มกลไกการเงินหนุนธุรกิจนวัตกรรม

“อว. – เอ็นไอเอ – TED Fund” เพิ่มกลไกการเงินหนุนธุรกิจนวัตกรรม

 

 

กรุงเทพฯ 4 ธันวาคม 2566  – นางสาวศุภมาส อิศรภักดี (คนที่ จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ (ที่ จากซ้าย) ปลัดกระทรวง อว. และประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รศ. ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล (ที่ จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช (ที่ 7 จากซ้าย) ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ร่วมขับเคลื่อนกลไกการสนับสนุนด้านการเงินรูปแบบใหม่สำหรับผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือของแหล่งทุนภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงการสนับสนุนให้กับสตาร์ทอัพไทยในระยะเริ่มต้น ระยะเติบโต และ SMEs ให้สามารถพัฒนาต้นแบบและขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ถนนโยธี