มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท แก่มูลนิธิป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เพื่อสร้างคน สร้างงานวิจัย พัฒนางานเขตเมืองที่มีคุณภาพ พร้อมรับมือสถานการณ์โรคระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท แก่มูลนิธิป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เพื่อสร้างคน สร้างงานวิจัย พัฒนางานเขตเมืองที่มีคุณภาพ พร้อมรับมือสถานการณ์โรคระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

กรุงเทพฯประเทศไทย – วันที่ 21 กันยายน 2566 – มูลนิธิอิออนประเทศไทย โดยนางสุพร วัธนเวคิน (ที่สองจากขวา) ประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย และนายวิชชศร สุวรรณนาคินทร์ (ขวาสุด) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท อิออน    ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (ระยะหนึ่งปี) ประจำปีการศึกษา 2566  แก่มูลนิธิป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จำนวนสามทุน รวมเป็นเงิน 465,000 บาท เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติการภาคสนามด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง  รวมทั้งสร้างนักวิจัยและงานวิจัย  เพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายและระบบการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง  พร้อมกันนี้ทางมูลนิธิอิออนฯ ได้มอบหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 15,000 ชิ้น มูลค่ารวมกว่า 390,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  โดยมีนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี (กลาง) สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่4 เลขาธิการมูลนิธิป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (มปคม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นตัวแทนรับมอบ ทั้งนี้ มูลนิธิอิออนประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบจากการระบาดของโรคอุบัติใหม่ที่มีต่อประชาชนในพื้นที่เขตเมืองและประเทศไทย  และการมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่พร้อมด้วยคุณวุฒิและมีจำนวนเพียงพอถือเป็นปัจจัยสำคัญในการรับมือเมื่อเกิดโรคระบาด  ด้วยพันธกิจของมูลนิธิฯ ที่ให้การส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนและสังคมไทย จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของไทยให้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และใช้ความเชี่ยวชาญที่มีในการบริหารจัดการยามเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตโรคระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งให้การดูแลด้านสุขอนามัยและสุขภาพแก่คนไทยอย่างทั่วถึง