เอสซีจี แถลงผลประกอบการไตรมาส 3/2563 แข็งแกร่ง อานิสงค์ตลาดเคมีภัณฑ์ฟื้นตัว

เอสซีจี แถลงผลประกอบการไตรมาส 3/2563 แข็งแกร่ง อานิสงค์ตลาดเคมีภัณฑ์ฟื้นตัว

 

 

 

 
 

เอสซีจี แถลงผลประกอบการไตรมาส 3/2563 แข็งแกร่ง อานิสงค์ตลาดเคมีภัณฑ์ฟื้นตัว ธุรกิจแพคเกจจิ้งเติบโต

เดินหน้าเพิ่มสัดส่วนสินค้า HVA พร้อมการปรับตัวไวของธุรกิจ

 

กรุงเทพฯ : 29 ตุลาคม 2563 –เอสซีจีเผยผลประกอบการไตรมาส 3 ของปี 2563 มีกำไรมากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 57 จากการฟื้นตัวของตลาดเคมีภัณฑ์โลก และการเพิ่มสัดส่วนสินค้า HVA โมเดลธุรกิจแพคเกจจิ้งที่แข็งแกร่ง และการทรานฟอร์มธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า มั่นใจมาถูกทาง แม้ต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมสินค้า HVA โซลูชัน และบริการครบวงจร รอโอกาสตลาดฟื้นตัว และสร้างการเติบโตระยะยาว

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เปิดเผยว่า “งบการเงินรวมก่อนสอบทานของเอสซีจี ในไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2563 มีรายได้จากการขาย 100,938 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากไตรมาสก่อน และมีกำไรสำหรับงวด 9,741 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากไตรมาสก่อน จากผลการดำเนินงานของธุรกิจเคมิคอลส์ที่ดีขึ้น ตามความต้องการสินค้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในประเทศจีนและภูมิภาคเอเชีย และธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่ดีขึ้น

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้จากการขายลดลงร้อยละ 9 ในขณะที่กำไรสำหรับงวดเพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัดถึงร้อยละ 57 จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของธุรกิจเคมิคอลส์ นวัตกรรมสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม (High Value Added Products & Services - HVA) ตลอดจนการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

สำหรับผลประกอบการ 9 เดือนแรกของปี 2563 เอสซีจีมีรายได้จากการขาย 302,689 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลจากราคาขายของสินค้าเคมีภัณฑ์ที่ลดลง ตามราคาน้ำมันที่ลดลง โดยมีกำไรสำหรับงวด 26,096 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และธุรกิจแพคเกจจิ้ง ทั้งนี้ ภาพรวมของธุรกิจมีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว นำเทคโนโลยีมาใช้ตลอด Supply Chain แบบครบวงจร

เอสซีจีมีการปรับกลยุทธ์นวัตกรรมสินค้าและบริการ HVA โดยได้ยกระดับเกณฑ์การพิจารณาให้เข้มข้นขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก เน้นการปรับตัวให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างผลกำไรให้สูงขึ้น ภายใต้เกณฑ์ใหม่ เอสซีจีมียอดขายสินค้าและบริการ HVA ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 อยู่ที่ 93,593 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31 ของยอดขายรวม

นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ รวมการส่งออกจากประเทศไทย ใน 9 เดือนแรกของปี 2563 ทั้งสิ้น 128,937 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43 ของยอดขายรวม ลดลงเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

สินทรัพย์รวมของเอสซีจี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีมูลค่า 723,147 ล้านบาท โดยร้อยละ 38 
เป็นสินทรัพย์ในอาเซียน

ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 และ 9 เดือนแรกของปี 2563 แยกตามรายธุรกิจ ดังนี้

ธุรกิจเคมิคอลส์ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 มีรายได้จากการขาย 37,748 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากราคาผลิตภัณฑ์ปรับตัวลง แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากไตรมาสก่อน เนื่องจากราคาผลิตภัณฑ์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีกำไรสำหรับงวด 5,488 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่ลดลง และเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากไตรมาสก่อน เนื่องจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และส่วนต่างราคา PVC-EDC/C2 ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับมีกำไรจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ

สำหรับผลประกอบการ 9 เดือนแรกของปี 2563 ธุรกิจเคมิคอลส์มีรายได้จากการขาย 110,835 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากราคาผลิตภัณฑ์ที่ปรับตัวลดลง โดยมีกำไรสำหรับงวด 11,830 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 มีรายได้จากการขาย 42,685 ล้านบาท ลดลงร้อยละ6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากความต้องการของตลาดยังคงลดลงจากมาตรการปิดเมือง แต่คงที่เมื่อเทียบไตรมาสก่อน โดยมีกำไรสำหรับงวด 1,894 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 176 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ขณะที่ลดลงร้อยละ 3 จากไตรมาสก่อน เนื่องจากปัจจัยตามฤดูกาล

สำหรับผลประกอบการ 9 เดือนแรกของปี 2563 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างมีรายได้จากการขาย 131,436 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากความต้องการของตลาดที่ยังคงลดลงจากมาตรการปิดเมือง โดยมีกำไรสำหรับงวด 6,616 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 59 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่องและต้นทุนพลังงานที่ลดลง

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 มีรายได้จากการขาย 23,287 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคระบาด COVID-19 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากไตรมาสก่อน จากปริมาณความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคที่ยังเติบโต ปริมาณการส่งออกที่เพิ่มขี้น และการเริ่มฟื้นตัวของสินค้าคงทนในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานยนต์ โดยมีกำไรสำหรับงวด 1,335 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และลดลงร้อยละ 30 จากไตรมาสก่อน จากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลรูเปียห์ อินโดนีเซีย ส่งผลให้เกิดขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยนทางบัญชี (หลังหักภาษีและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม) 111 ล้านบาท

สำหรับผลประกอบการ 9 เดือนแรกของปี 2563 ธุรกิจแพคเกจจิ้งมีรายได้จากการขาย 69,190 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของความต้องการใช้สินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวัน และการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะจากการซื้อกิจการกระดาษบรรจุภัณฑ์ในประเทศอินโดนีเซีย และบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ในประเทศไทย โดยมีกำไรสำหรับงวด 4,971 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

นายรุ่งโรจน์กล่าวว่า “ผลประกอบการในไตรมาสที่ 3 และ 9 เดือนแรกของปี 2563 เติบโตเป็นที่น่าพอใจ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในไตรมาสที่ผ่านมา ตลาดเคมีภัณฑ์โลกปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะสินค้า HVA ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร ยานยนต์ และสินค้าคงทน ด้านธุรกิจแพคเกจจิ้งมีการปรับโมเดลธุรกิจ มุ่งเสนอโซลูชันครบวงจร จึงเติบโตอย่างมีคุณภาพ รวมถึงความสามารถในการปรับตัวทางธุรกิจ (Business Transformation) ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการพัฒนาสินค้าและบริการ พร้อมโซลูชันครบวงจร ช่องทางค้าปลีกในรูปแบบ Active Omni-Channel นวัตกรรมสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม สินค้าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) นอกจากนี้ เอสซีจียังมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอ เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ รอการฟื้นตัวของตลาด เพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาว

วิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง เอสซีจีได้ร่วมช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด โดยล่าสุด เป็นผู้ประสานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร์ด และแอสตร้าเซนเนก้า ในการผลิตวัคซีนวิจัยป้องกันโควิด-19 เพื่อให้คนไทยได้ใช้วัคซีนเป็นกลุ่มแรก ๆ ในช่วงครึ่งแรกของปีหน้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นและฟื้นเศรษฐกิจไทย โดยมูลนิธิเอสซีจีได้ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาวัคซีนในประเทศ 100 ล้านบาท ตลอดจนยังคงร่วมมือกับเครือข่ายดูแลความปลอดภัยของแพทย์และประชาชน ด้วยการกระจายอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันเชื้อโควิด-19 อาทิ ห้องตรวจหาเชื้อ แคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานเกือบ 1,000 แห่งทั่วประเทศ เพื่อสู้วิกฤตเศรษฐกิจ เอสซีจีได้ส่งเสริมพัฒนาอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาด ด้วยการจัดอบรมช่างก่อสร้างมืออาชีพ โดยสถาบัน PROBUILD รวมถึงพัฒนาอาชีพการเกษตรครบวงจร เพื่อสร้างรายได้มั่นคงให้แก่เกษตรกร โดยสยามคูโบต้า อีกทั้งส่งเสริมเยาวชนให้มีทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี โดยมูลนิธิเอสซีจี”

สำหรับธุรกิจเคมิคอลส์ ฟื้นตัวดีขึ้นหลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย เป็นผลมาจากกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร ยานยนต์ และสินค้าคงทนกลับมาดีขึ้นในไตรมาสที่ 3 โดยธุรกิจเร่งพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงให้มีสัดส่วนที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดที่ฟื้นตัว ตลอดจนเร่งพัฒนาออกแบบสินค้าให้ตอบโจทย์เศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น เม็ดพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์ Flexible Packaging ที่ทำจากเม็ดพลาสติกชนิดเดียว (Mono-material) เม็ดพลาสติกคุณภาพสูงที่ใช้ในการเพิ่มคุณภาพของพลาสติกรีไซเคิล และเม็ดพลาสติกรีไซเคิล (Post-Consumer Recycled Resin) คุณภาพสูง เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการรีไซเคิลและตอบโจทย์เจ้าของแบรนด์สินค้า ขณะที่ยังคงความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจที่ยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ควบคู่กับดำเนินการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจด้วยมาตรการที่เข้มแข็ง ส่งผลให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องทั้งในไทยและต่างประเทศ ในส่วนของโครงการ MOC Debottleneck มีความคืบหน้าตามแผนร้อยละ 97 ซึ่งจะมีกำลังการผลิตโอเลฟินส์เพิ่มขึ้น 350,000 ตันต่อปี และโครงการปิโตรเคมีครบวงจร Long Son Petrochemicals Company Limited (LSP) ที่เวียดนาม มีความคืบหน้าตามแผน โดยดำเนินโครงการไปแล้วกว่าร้อยละ 55

ส่วนธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ยังสามารถสร้างรายได้และเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยสินค้าและบริการ พร้อมโซลูชันครบวงจร (End-to-End Service Solution) ที่ยังคงเติบโต เช่น CPAC Construction Solution ที่ร่วมกับเครือข่าย นำเทคโนโลยีล้ำสมัย ผนวกกับสินค้าคุณภาพสูงและความเชี่ยวชาญของเอสซีจี มาให้บริการงานก่อสร้างครบวงจรที่ตรงความต้องการลูกค้า อาทิ การเทคอนกรีตฐานรากแบบต่อเนื่องในโครงการ One Bangkok ด้วยปริมาณคอนกรีต 27,300 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นสถิติการเทคอนกรีตฐานรากต่อเนื่องสูงที่สุดในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการดำเนินธุรกิจ Lifetime Solution ที่ให้บริการซ่อมแซมอาคารและกลุ่มงานโครงสร้างขนาดใหญ่แบบครบวงจร พร้อมยกระดับความสามารถในการแข่งขันและขยายบริการไปยังภูมิภาคอาเซียน เป็นต้น ขณะที่ SCG Solar Roof Solutions ระบบหลังคาโซลาร์จากเอสซีจี มียอดขายเติบโต 4 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะช่วยประหยัดค่าไฟให้กับเจ้าของบ้านได้สูงสุดถึงร้อยละ 60

ธุรกิจยังเดินหน้าพัฒนาช่องทางค้าปลีกในรูปแบบ Active Omni-Channel ที่เชื่อมต่อช่องทางออนไลน์ SCGHOME.com กับเครือข่ายร้านค้าปลีกรูปแบบแฟรนไชส์ของ SCG HOME 17 แห่งทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ต้องการปรับปรุงบ้านด้วยสินค้าพร้อมการบริการติดตั้ง ล่าสุดได้ร่วมมือกับบุญถาวร เพื่อเสริมศักยภาพการให้บริการในสินค้ากลุ่มตกแต่ง การปรับปรุงบ้าน การบริหาร Supply Chain และการขยายธุรกิจไปในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงร่วมกับเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายที่มีความเข้าใจตลาดในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้สามารถขยายส่วนแบ่งทางการตลาดได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจค้าปลีกและการจัดจำหน่ายมียอดขายเติบโตขึ้นร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

นอกจากนี้ ธุรกิจยังมุ่งขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยการรับซื้อวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เช่น ฟางข้าว ใบอ้อย ซังข้าวโพด ฯลฯ มาบีบอัดและนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนในการผลิตปูนซีเมนต์ ช่วยลดปัญหาฝุ่น PM2.5 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลจากต่างประเทศ และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในส่วนของโรงงานปูนซีเมนต์ Mawlamyine Cement Limited (MCL) ที่เมียนมา ได้หยุดการผลิตปูนซีเมนต์ชั่วคราว เนื่องจากอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อยุติข้อพิพาทกับหุ้นส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบ ซึ่งแทบจะไม่มีผลกระทบต่อสถานะทางเงินและการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี

ขณะที่ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง ยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 SCGP ได้นำหุ้นเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยราคาเสนอขายสุดท้ายหุ้น IPO ที่ 35.00 บาทต่อหุ้น นับเป็นก้าวสำคัญของ SCGP ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจจากการมีฐานะการเงินที่เข้มแข็งขึ้น เพื่อรองรับแผนงานการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต ขณะเดียวกัน กำลังอยู่ในขั้นตอนของการเข้าซื้อ Bien Hoa Packaging Joint Stock Company หรือ SOVI ในเวียดนาม คาดว่าการทำธุรกรรมจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งและสร้างความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจครอบคลุมทั้งภูมิภาคอาเซียน รวมถึงตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครบวงจร นอกจากนี้ ธุรกิจก็มุ่งพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว OptiSorb-X ที่ช่วยคงคุณภาพของสินค้า และยืดอายุการเก็บสินค้าให้ยาวนานขึ้น

 

ทั้งนี้ เอสซีจี และพันธมิตรได้ร่วมกันจัดงาน งาน SD Symposium 2020 Circular Economy: Action for Sustainable Future เพื่อขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุดใน 4 ด้าน 1.) ใช้น้ำหมุนเวียน 2.) เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตการเกษตร 3.) การจัดการขยะ และ 4.) อุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งจะมีการนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30-15.30 น. ในรูปแบบ Online Symposium ที่ www.sdsymposium2020.com

 

 

SCG Announces Robust Operating Results for Q3/2020, Showing Stronger Y-O-Y Performance 
Thanks to Strong Recovery in Chemicals Market, Resilient Packaging Business,

Increase in proportion of HVA; Ready to Leverage Business Agility and Thrive

Bangkok: 29 October 2020 – SCG reported its operating results with a 57% growth in profit for Q3/2020 y-o-y, primarily due to the recovery in the global chemical market, an increase in the proportion of HVA products, the strong business model of the Packaging Business, and business transformation efforts of Cement-Building Materials Business to better meet customer demands. SCG is well on track to achieve more growth despite the COVID-19 pandemic challenges. The business will continue developing HVA innovations, products and services, and end-to-end solutions to prepare for a market upturn and build long-term growth.

Mr. Roongrote Rangsiyopash, President and CEO of SCG, disclosed, “The Company’s unreviewed Operating Results for Q3/2020 registered the Revenue from Sales of 100,938 MB, an increase of 5% q-o-q. Meanwhile, Profit for the Period totaled 9,741 MB, up 4% q-o-q due to the better Chemicals Business on the back of improving demand in China and Asia in general, and improved performance in Cement-Building Materials Business. Compared to last year performance, Revenue from Sales dropped 9%, while the Profit for the Period rose significantly by 57%, thanks to better Chemicals performance, High Value Added Products & Services (HVA) and efficiency improvement seen in Cement-Building Materials Business.

As for Operating Results for the first 9 months of 2020, SCG registered Revenue from Sales of 302,689 MB, a fall of 9% y-o-y, due to decreased chemicals selling prices in-line with the drop in oil prices. Profit for the Period totaled 26,096 MB, up 5% y-o-y, as a result of increased contributions from Cement-Building Materials and Packaging businesses. The overall business has remained agile and responsive. Technologies are adopted to streamline the entire supply chain.

SCG has revamped HVA products and services' strategy by strengthening the criteria to increase competitiveness in the global market and maintaining the agility to stay relevant to the rapidly-changing needs to maximize profitability. Under the new standards, SCG's Revenue of High Value-Added Products & Services (HVA) Sales for the first 9 months of 2020 amounted to 93,593 MB or 31% of total Revenue from Sales.

Besides, SCG’s Revenue from performance businesses outside of Thailand, including export sales from Thailand in the first 9 months of 2020 registered 128,937 MB or 43% of total Revenue from Sales. The figure was slightly lower than the number in the previous year.

The total assets of SCG, as of September 30, 2020, amounted to 723,147 MB, while 38%represented assets in ASEAN.

The Q3/2020 and the first 9 months of 2020 Operating Results by business unit are as follows:

Chemicals Business recorded Q3/2020 Revenue from Sales of 37,748 MB, down 14% y-o-y due to decreased products prices but up 9% q-o-q, owing to increased product prices. Profit for the Period totaled 5,488 MB, increased by 80% y-o-y from lower feedstock cost and 20% q-o-q, mainly from higher equity income from associates, higher PVC spread, and inventory gain.

In the first 9 months of 2020, Chemicals Business recorded Revenue from Sales of 110,835 MB, a decrease of 19% y-o-y, attributable to lower products prices. Profit for the Period totaled 11,830 MB, a drop of 7% y-o-y, mainly from dropped in equity income.

Cement-Building Materials Business recorded Q3/2020 Revenue from Sales of 42,685 MB, down 6% y-o-y due to weak demand from COVID-19 lockdown measures and was flat q-o-q. Profit for the Period totaled 1,894 MB, up 176% y-o-y, from efficiency improvement, but down 3% q-o-q on seasonality.

In the first 9 months of 2020, Cement-Building Materials Business recorded Revenue from Sales of 131,436 MB, a decrease of 6% y-o-y, owing to weak demand from COVID-19 lockdown measures. Profit for the Period totaled 6,616 MB, an upturn of 59% y-o-y as a result of continuous efficiency improvement and lower energy cost.

Packaging Business recorded Q3/2020 Revenue from Sales of 23,287 MB, a decrease of 5% y-o-y as a result of COVID-19 pandemic, but up 8% q-o-q, due to continual growth of demand in essential products, a recovery in export volume and a slight recovery in demand of durable goods such as Electronics and Electrical products and automotive industry. Profit for the Period stood at 1,335 MB, a drop of 9% y-o-y and 30% q-o-q primarily due to unrealized foreign exchange loss stemming from Indonesian Rupiah fluctuation (after tax and non-controlling interest) amounting to 111 MB.

In the first 9 months of 2020, Packaging Business recorded Revenue from Sales of 69,190 MB, up by 5% y-o-y, mainly attributed to the continual growth in consumer and essential products with business expansion both in Thailand and ASEAN especially from the acquisition of packaging paper company in Indonesia and flexible packaging company in Thailand. Profit for the Period totaled 4,971 MB, an increase of 22% y-o-y.

Mr. Roongrote said, “The operating results for Q3/2020 and the first 9 months of 2020 achieved favorable growth despite the COVID-19 pandemic, thanks to the recovery in the chemical market and notable HVA product improvements seen in agricultural, automotive, and durable goods sectors. Packaging Business’ unique business model offered end-to-end solutions to achieve quality growth. Plus, business transformation efforts have enabled the company to move swiftly and stay ahead of the curve. Such efforts have brought about a series of enhancements to its products and services with end-to-end solutions, Active Omni-Channel, High Value Added Products & Services (HVA), and products that align with the Circular Economy. Besides, SCG has maintained a state of readiness to explore business opportunities, prepare for a market upturn and build long-term growth trajectory.

The COVID-19 pandemic has caused economic distress at a massive scale. While our operating performance remains strong, SCG is concerned about the situation; thus, it has taken part to help the public. Recently, SCG has taken a role to facilitate cooperation between the Thai government, Oxford University, and AstraZeneca to develop the COVID-19 vaccine to ensure that Thai people will get the first batch of COVID-19 vaccine in the first half of next year. The move is to help increase confidence and restore the Thai economy. SCG Foundation has contributed 100 million Baht to domestic vaccine research development. SCG also partnered with various networks to keep medical professionals and the people safe with the provision of COVID-19 innovations such as Modular Swab Unit, Patient Isolation Capsule, to over 1,000 hospitals and healthcare units nationwide.

To fight the economic crisis, SCG has supported career development for high demand jobs by offering a series of training courses with its partners. Examples include technical professional training with PROBUID Professional Builder Institute, agricultural professional training promote farmers’ income-generating opportunities with Siam Kubota, and digital and technology skill development for young people with SCG Foundation.

Chemicals Business has thrived thanks to an upswing in agricultural, automotive and durable goods industries and regional economy in Q3/2020. Chemicals Business will continue to expand the proportion of High Value Added Products & Services (HVA) to increase the competitiveness in a recovering market and focus on product development to address the Circular Economy principle. Examples include superior plastic resin for mono-material flexible packaging, special plastic resin to enhance properties and allow higher mix of recycled resin and high-quality post-consumer recycled resin to promote recycling and cater to the brand owners' needs. Meanwhile, the Business has maintained a flexible production management system to fulfill the market demand along with business continuity management to ensure resilient business operations in Thailand and overseas.

The MOC Debottlenecking project has reached 97% completion as planned, where the project can expand the olefins capacity by 350,000 tonnes per year. Long Son Petrochemicals Co.LTD (LSP) in Vietnam is on track and progressing as planned. The project is under construction, and it has achieved 55% completion.

Cement-Building Materials Business has secured continued growth in end-to-end service solutions. Among them is CPAC Construction Solution that leverages advanced technology and SCG’s high-quality products and expertise to provide end-to-end construction solutions that meet customer demands. One of the milestones is a large-scale mat foundation concrete pouring project for One Bangkok, with the total amount of concrete of 27,300 cubic meters, marking the largest continuous mat foundation concrete pouring in Thailand and Southeast Asia. Another productive offering is Lifetime Solution, which facilitates comprehensive building and infrastructure maintenance and repair services.The service is set to expand the coverage to ASEAN. SCG Solar Roof Solution delivered a four-time revenue growth compared to last year, and has continued to grow as the solution can help save customers up to 60% electricity costs.

The Business continues to strengthen its retail channel via Active Omni-Channel, which connects the online store, SCGHOME.com, with the 17 offline retail franchise shops SCG HOME nationwide. This approach enables customers to digitally and physically access products and installation services. SCG has recently partnered with Boonthavorn to build up home-related design solutions, home improvements, supply chain management, and expand the business in Southeast Asia. In addition, the Business has worked closely with its distribution networks to gain more market insights in different areas in order to capture greater market share. As a result, the retail and distribution business has recorded 13% growth y-o-y.

Furthermore, SCG will continue its commitment to accelerating the circular economy by using rice straw, cane leave, and corn cob pulps as alternative fuels for cement production. The approach will help reduce PM2.5 and greenhouse gas emissions and the import of fossil fuels from aboard while increasing farmers’ income.Meanwhile, the cement factory Mawlamyine Cement Limited (MCL) in Myanmar has temporarily suspended production as a result of a dispute with the local partner about raw material sourcing. Minimal impact on SCG’s financials and operations is expected.

Packaging Business has continuously remained strong. On 22 October 2020, SCGP debuted shares on the Stock Exchange of Thailand (SET) and closed at 35.00 baht, marking a significant milestone of SCGP as a public company which will help strengthen the SCG’s overall financial position for future business expansion. Besides, SCGP is in the process of acquiring a majority stake of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (SOVI) in Vietnam to fortify its position and competitiveness in ASEAN and holistically address customer needs. The transaction is expected to complete within December this year. SCGP is committed to enhancing an eco-friendly product portfolio by introducing alternative market choices such as OptiSorb-X to preserve the packaged content and expand shelf life.

 

SCG and network partners will hold SD Symposium 2020 Circular Economy: Action for Sustainable Future to speed up a transition to the circular economy by emphasizing four resource efficiency areas: 1) water recycling, 2) agricultural productivity enhancement with technology, 3) waste management, and 4) construction industry. The practice guideline will be presented at an online symposium on 9 November 2020, 13.30-15.30 hours (GMT+7) at www.sdsymposium2020.com