มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จับมือ ธนาคารกรุงเทพ พัฒนา TU GREATS App

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จับมือ ธนาคารกรุงเทพ พัฒนา TU GREATS App

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จับมือ ธนาคารกรุงเทพ

พัฒนา TU GREATS App ขับเคลื่อนสู่ Cashless Campus

เติมเต็ม Digital Ecosystem เพื่อชาวธรรมศาสตร์

 

 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่งตั้ง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นผู้ให้บริการ TU GREATS App แก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย พร้อมบริการจัดทำบัตรนักศึกษา และบริการชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 นี้ โดยทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวแล้วเสร็จ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยไปสู่ Cashless Campus เติมเต็มความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางด้านดิจิทัล (Digital Ecosystem) ให้รองรับและสอดคล้องกับวิถีชีวิตยุคดิจิทัลได้อย่างครอบคลุม

 

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และธนาคารกรุงเทพ ครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต รวมถึงเป้าหมายที่จะเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับนานาชาติ ซึ่งต้องสามารถปรับตัวและแข่งขันได้ในศตวรรษที่ 21 โดยธนาคารกรุงเทพ จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน Digital Transformation เพื่อวางรากฐานและร่วมเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับ Digital Ecosystem ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เพิ่มมากขึ้น

 

พร้อมทั้งการร่วมผลักดันให้เกิดสังคมไร้เงินสดภายในรั้วมหาวิทยาลัย หรือ Cashless Campus        ตามวิสัยทัศน์ที่ทางมหาวิทยาลัยวางไว้อย่างครอบคลุม ทั้งในมิติของการเรียน และการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ผ่านการพัฒนาใน 5 มิติ  ต่อไปนี้   

 

 1. การสร้างบัณฑิตที่มีลักษณะ GREATS ซึ่งเป็นคุณลักษณะจำเป็นของผู้นำที่จะประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย  

G: Global Mindset ทันโลก ทันสังคม เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติต่างๆ

R: Responsibility มีสำนึกรับผิดชอบอย่างยั่งยืนต่อตนเอง บุคคลรอบข้าง สังคมและสิ่งแวดล้อม

E: Eloquence สื่อสารอย่างสร้างสรรค์และทรงพลัง มีทักษะ สุนทรียะสนทนา

A: Aesthetic Appreciation ซาบซึ้งในความงดงาม คุณค่าของศิลปะ ดนตรี และสถาปัตยกรรม

T: Team Leader ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งบทบาทผู้นำ และบทบาททีม

S: Spirit of Thammasat จิตวิญญาณความเป็นธรรมศาสตร์ เชื่อมั่นระบอบประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างและต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม

 1. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลก
  1. การสร้างความเป็นนานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
  2. การมุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนที่ให้บริการวิชาการและบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล
  3. การมุ่งสู่ความมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย

 

“ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และธนาคารกรุงเทพ มีเป้าหมายร่วมกันในการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา บุคลากร รวมทั้งต่อมหาวิทยาลัย ผ่านบริการ TU GREATS App การจัดทำบัตรนักศึกษา การชำระค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมผ่านระบบ Bill Payment       การขับเคลื่อนให้เกิด Cashless Campus ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการริเริ่มโครงการใหม่ๆ และสานต่อโครงการต่อเนื่องในปัจจุบันอันเป็นประโยชน์ทั้งต่อนักศึกษาและบุคลากร ที่มี 49,615 คน แบ่งเป็น นักศึกษา 41,010 คน อาจารย์ผู้สอน 2,207 คน และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 6,398 คน เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน การส่งมอบองค์ความรู้ รวมทั้งช่วยให้การใช้ชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น” รศ.เกศินี กล่าว

 

นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพจะเดินหน้าพัฒนาบริการให้สามารถรองรับดิจิทัลไลฟ์สไตล์ของชาวธรรมศาสตร์เพิ่มมากขึ้น ทั้งในมิติด้านวิชาการและองค์ความรู้ต่างๆ มิติการพัฒนาช่องทาง     ใช้จ่ายผ่าน Digital Payment ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่าเทอมหรือการใช้จ่ายอื่นๆ รวมไปถึงมิติการอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ผ่าน TU GREATS App ซึ่งจะเข้ามาเป็นเกตเวย์สำคัญที่ช่วยเปิดประตูสู่โลกดิจิทัล เชื่อมโยงชาวธรรมศาสตร์ทุกคนไว้บนแพลตฟอร์มเดียวกัน ผ่านบริการต่างๆ ดังนี้

 

1)    TU GREATS App เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และธนาคารกรุงเทพ   ในการพัฒนา Mobile Application ทั้งสำหรับนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครอง       ที่สามารถใช้ได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android และได้นำเทคโนโลยี Face ID เพิ่มความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน และเทคโนโลยี Live Watermark สำหรับบัตรประจำตัวนักศึกษา Virtual ID Card ซึ่งตอบโจทย์ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพราะมีระบบป้องกันการถูกปลอมแปลงหรือสวมรอย โดยแอปพลิเคชันจะเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลของนักศึกษาและมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกในหลากหลายด้าน

 

 • ด้านการเรียนการสอน – เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ สามารถเช็กตารางเรียน ผลการเรียน ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา ข้อมูลรายวิชา การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ การเช็กชื่อ การทำงานร่วมกันในชั้นเรียน       การอำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำแก่นักศึกษา และนัดหมายของนักศึกษา รวมถึงเป็นช่องทางการเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ด้านการชำระเงิน – รองรับการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ค่าสินค้าและบริการต่างๆ ให้กับมหาวิทยาลัย รวมร้านค้าในมหาวิทยาลัย และพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพื่อส่งเสริมมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น Cashless Campus
 • ไลฟ์สไตล์ – สามารถสร้างและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งยังเป็นช่องทางรับข้อมูลและสื่อสารของมหาวิทยาลัยและคณะ เพื่อสร้างสังคมดิจิทัลระหว่างนักศึกษาและมหาวิทยาลัย

 

2)    บัตรนักศึกษา (บัตรพลาสติก) ธนาคารจะจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาที่มีฟังก์ชันควบคู่กับบัตรเดบิต Be 1st Smart TPN Mastercard จึงสามารถใช้ทำธุรกรรมการเงินต่างๆ ได้เช่นเดียวกับบัตรเดบิตของธนาคารกรุงเทพ ไม่ว่าจะเป็น เบิกถอนเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม และรูดชำระค่าสินค้า ทั้งยังมีจุดเด่นที่รูปแบบและดีไซน์ของหน้าบัตร เป็นผลงานของนักศึกษาที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากเพื่อนพี่น้องนักศึกษาชาวธรรมศาสตร์จนได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดออกแบบบัตรในครั้งนี้อีกด้วย

 

3)    ขยายความร่วมมือเพื่อสร้างให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เดินหน้าสู่ Cashless Campus ได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยทางมหาวิทยาลัยและธนาคารได้ร่วมกันพัฒนา Digital Ecosystem โดยล่าสุดได้ติดตั้งระบบและอุปกรณ์สำหรับการชำระเงินทั้งในพื้นที่มหาวิทยาลัยและพื้นที่โดยรอบ เพื่อให้รองรับการใช้จ่ายผ่านระบบอีเพย์เมนต์ และ QR Code รวมถึงกำลังเร่งพัฒนาให้รองรับการทำธุรกรรมที่หลากหลายมากขึ้น เช่น ระบบการจ่ายบิล และการเชื่อมต่อเข้ากับ Bangkok Bank Mobile Banking App เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีแคมเปญแนะนำและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรหันมาใช้บริการและทำธุรกรรรมผ่าน TU GREATS App อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

 

“TU GREATS App จะช่วยให้ชาวธรรมศาสตร์ ทั้งนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน และบุคลากร สามารถใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะการพัฒนาบริการต่างๆ ล้วนมาจากการสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของชาวธรรมศาสตร์ เพราะต้องการสร้างแพลตฟอร์มศูนย์รวมของชาวธรรมศาสตร์อย่างแท้จริง และมิเพียงแค่ในมิติของการเรียนการสอน แต่ยังครอบคลุมไปถึงการรองรับดิจิทัลไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันด้วย เพื่อให้เป็นช่องทางสำคัญในการทำธุรกรรมและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย รวมทั้งยังเป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ที่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Bangkok Bank Mobile Banking เพื่อชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ และในอนาคตจะเพิ่มบริการที่เป็นประโยชน์สำหรับชาวธรรมศาสตร์เข้ามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ TU GREATS App เข้าไปอยู่ใน Digital Lifestyle ของชาวธรรมศาสตร์ ทั้งในรั้วมหาวิทยาลัยและในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง” นายจรัมพร กล่าว

Thammasat University joins Bangkok Bank to develop the TU GREATS app

to be a cashless campus and create a digital ecosystem for TU people

 

 

Thammasat University has appointed Bangkok Bank Public Company Limited to develop the TU GREATS app to provide students and university personnel with services ranging from student ID card creation to student registration payment starting in the academic year 2020. The MoU signing ceremony took place on July 22, 2020 with an objective to drive the university toward a cashless campus to create a complete digital ecosystem in line with the digital way of life.

 

Associate Professor Gasinee Witoonchart, President of Thammasat University, said that this cooperation between Thammasat University and Bangkok Bank is an important step in line with the university’s strategy to become a university of the future and to be one of the leading universities meeting international standards with an ability to adapt and compete in the 21st century. Bangkok Bank will play a part in supporting the university’s digital transformation to lay the foundation and further complete Thammasat University’s digital ecosystem.

 

Meanwhile, the collaboration will support the move to a cashless society within the university under the concept of a ‘cashless campus’ in line with the university's vision that emphasizes both learning and facilitating students and university personnel through development in the following five dimensions:  

 

 1. Creating graduates with GREATS characteristics which are essential elements of leaders who succeed in the 21st century, including:

 

G: Global Mindset – modern and able to keep abreast of a changing world in various dimensions

R: Responsibility – have a sustainable sense of responsibility towards oneself, other people, society, and the environment

E: Eloquence – able to communicate creatively and efficiently

A: Aesthetic Appreciation – appreciate the beauty and value of art, music, and architecture

T: Team Leader – able to collaborate with others both in the roles of leader and team member

S: Spirit of Thammasat – have the spirit of Thammasat and confidence in democracy, rights and freedom, and accept different opinions and fight for fairness.

 

 1. Conducting research and innovation that bring developmental changes to Thai society and

the world.

 1. Creating a sense of globalism and a collaborative network both domestically and internationally. 
 2. Focusing on being the university for people providing academic and health services that meet international standards.
 3. Aiming for stability and sustainability with modern management.

 

“With this cooperation, Thammasat University and Bangkok Bank share a common goal of implementing beneficial projects for students and university personnel through the TU GREATS app, including student ID card making and payment of registration and fees via the digital bill payment system to drive the university to become a cashless campus. We will also initiate new projects and support current projects that will benefit up to 49,615 people consisting of 41,010 students, 2,207 lecturers and 6,398 university personnel, to improve the quality of teaching and learning, deliver knowledge and provide greater convenience to university students and personnel,” said Associate Professor Gasinee.

 

Bangkok Bank Executive Director Charamporn Jotikasthira added that under the collaboration Bangkok Bank will continue to develop more services to support the digital lifestyles of Thammasat University students and personnel. New services under the TU GREATS app will be developed for a wide range of needs including academia and knowledge, digital payment for tuition fees and other expenses, as well as facilitating life on campus. The app will be an important gateway to a digital world where Thammasat University students and personnel are connected on the same platform with the following services:

 

1)   The TU GREATS app is developed by Thammasat University and Bangkok Bank for students and their parents, faculty and staff. The app works on both iOS and Android operating systems and uses a Face ID technology to enhance security as well as Live Watermark technology for virtual student ID cards. The technologies make using the app convenient, quick and secure as it has an anti-forgery and anti-spoofing system. The app is connected to students and the university’s database to provide convenience on many fronts.

 

 • Teaching and learning – the app facilitates access to information. Students can check their class timetable, academic results, information about their university advisor and course information. The app promotes teacher-student engagement and communication allowing for taking attendance and class participation, enables university advisors to provide advice to their students who can make appointments via the app, and provides access to online study resources and other information 24 hours a day.
 • Payment – the app supports payment of registration fees, and other products and services of the university including payment to vendors on campus and surrounding areas. Payment can be done via the app in a convenient, quick and secure fashion which reinforces the university’s vision to be the cashless campus.
 • Lifestyle – the app enables users to create events and accepts online registration. It is also a channel to receive information and communication from the university and faculty, helping to build a digital society between students and the university.

 

2)    Student card (plastic card) - The bank will create a student ID card with functions in conjunction with the Be 1st Smart TPN Mastercard Debit Card, which can be used for financial transactions similar to Bangkok Bank debit cards, withdraw cash from ATMs and swipe to pay for goods. The card also has a distinctive style and design on the front, showcasing the work of a student who won the first prize in a card design contest and received the highest votes from Thammasat students.

 

3)   Expand collaboration to build Thammasat University into a completely cashless campus. The university and the bank have co-developed a digital ecosystem with payment systems and equipment installed on campus and in surrounding areas to support e-payment and QR Code systems, as well as accelerated the development of more diverse transactions including bill payments systems and connecting with Bangkok Bank Mobile Banking App. Moreover, the bank has launched campaigns to encourage students and personnel to continuously use and transact on the TU GREATS app.

 

The TU GREATS app will help Thammasat students, faculty and staff to live their lives more conveniently on campus, where various services have been developed from surveying the opinions and needs of Thammasat people. The app is a real central platform to unite Thammasat people — not only in teaching and learning, but also supporting today's digital lifestyles, as it will be an important channel for transactions and access of university information. It is also an electronic wallet that connects to the Bangkok Bank Mobile Banking application for payments. In the future, the bank will continuously add useful services for Thammasat people to knit the TU GREATS app into Thammasat people’s digital lifestyles both in the university campus and in everyday life,” said Charamporn.