เชิญร่วมกิจกรรม ร่วมงานสัมมนา “ครูต้นแบบสร้างนวัตกรรมสู่สังคม ตามรอยพระราชา”

เชิญร่วมกิจกรรม ร่วมงานสัมมนา “ครูต้นแบบสร้างนวัตกรรมสู่สังคม ตามรอยพระราชา”

 

 

 

 

เชิญร่วมกิจกรรม ร่วมงานสัมมนา “ครูต้นแบบสร้างนวัตกรรมสู่สังคม ตามรอยพระราชา”

โดยมี .ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นองค์ปาฐกบรรยายในหัวข้อ “ตามรอยพระราชา” ซึ่งงานสัมมนานี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการการสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา

และเพิ่มโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถกับคณะครูอาจารย์ และพัฒนาวิชาชีพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

 

ปัจจุบันทุกคนต่างก็ตระหนักดีว่าภาษาอังกฤษนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง หากมีโครงการดี ๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณครูสอนภาษาอังกฤษ สามารถสร้างสรรค์การเรียนการสอนแบบใหม่ที่จะกระตุ้นและช่วยพัฒนาให้เยาวชนไทยสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว และนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง และในขณะเดียวกันได้สอนให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ผ่านการศึกษาพระราชประวัติของพระมหากษัตริย์ไทย น่าจะเป็นสิ่งที่ควรสนับสนุน

ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิธรรมดี ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักพิมพ์ ดีเอ็มจี และองค์กรภาคีต่างๆ เล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณครูสอนภาษาอังกฤษ บุคลากรในสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นการสานต่อพระราชปณิธาน จึงจัดโครงการ “ครูต้นแบบสร้างนวัตกรรมสู่สังคม ตามรอยพระราชา” สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา ผ่านการทำกิจกรรมเสริมทักษะเรียนรู้ สอดแทรกคุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา พร้อมต่อยอดการสร้างนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด และสร้างสรรค์พัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อสังคมต่อไป

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนที่เคารพเข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าว โดยมี .ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นองค์ปาฐกบรรยายในหัวข้อ “ตามรอยพระราชา” ซึ่งงานสัมมนานี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการการสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา และเพิ่มโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถกับคณะครูอาจารย์ และพัฒนาวิชาชีพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จัดในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 17.00 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร

 

ประสานงานโครงการฯ คุณสุภิตา พรมวรณ์ โทร. 02 651 9599 หรือ 080 236 2956

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.