มหาวิทยาลัยร่วมต่อยอดพัฒนาวงการศึกษา จัดงาน Thailand MBA Forum Wisdom to the Future 2017

มหาวิทยาลัยร่วมต่อยอดพัฒนาวงการศึกษา จัดงาน Thailand MBA Forum Wisdom to the Future 2017

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยร่วมต่อยอดพัฒนาวงการศึกษา จัดงาน Thailand MBA Forum
Wisdom to the Future 2017

 

 

 

 

 

กรุงเทพ 8 พฤศจิกายน 2560 : นิตยสาร MBA ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ( นิด้า), คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพันธมิตร จัดงานสัมมนา “ Thailand MBA Forum Wisdom to the Future 2017” เปิดพื้นที่แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ เตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต เร่งส่งเสริมศักยภาพบุคคลากร รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมทุกภาคส่วน พร้อมดันภาคอุดมศึกษาของประเทศให้เติบโตแข็งแกร่ง

 


จากข้อมูลสภาพัฒน์ฯ ไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 มีจำนวนผู้ว่างงาน 460,000 คน คิดเป็นอัตราการว่างงาน 1.2% เพิ่มขึ้นจาก 0.97% ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการปรับตัวโครงสร้างเศรษฐกิจ ที่เน้นประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น ประกอบกับการจบการศึกษาของบัณทิต ที่ไม่ตรงกับสายอาชีพที่ภาคเอกชนต้องการ เกิดความไม่สมดุลด้านดีมานด์ ซัพพลายของแรงงาน การเข้ามาของเทคโนโลยี การเข้าสู่สังคมสูงวัย จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการปรับตัวของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการศึกษาที่มีส่วนโดยตรงกับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ เพิ่มศักยภาพของนักศึกษาและกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ต้องการประกอบธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ จึงเป็นที่มาของการจัดงาน Thailand MBA Forum “Wisdom to the Future 2017”

 


งานสัมมนา Thailand MBA Forum ภายใต้แนวคิด Wisdom to the Future สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการให้ก้าวทันตามนโยบายการพัฒนาประเทศ ให้พร้อมกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในอนาคตจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นเวทีกลางของการพบปะและแบ่งปัน ความรู้ ความเห็น และประสบการณ์ ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญต่อผู้ประกอบการในสังคม ตลอดจนบุคลากรในองค์กรที่กำลังเคลื่อนเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านโครงสร้างการค้า การลงทุน การประกอบการ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญต่อการสร้างการตระหนักรู้ เตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของอนาคตที่กำลังจะมาถึง โดยรูปแบบกิจกรรมภายในงานจะแบ่งเป็นเวที กิจกรรมสัมมนา กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Workshop กิจกรรมนิทรรศการและจัดแสดงสินค้า

 


เวทีสัมมนา Sharing Forum เป็นเวทีกลางของความรู้ ( Knowledge ) และภูมิปัญญา ( Wisdom ) บนเป้าหมายเพื่อการร่วมแบ่งปันและส่งมอบความรู้ ความคิด และประสบการณ์ โดยแบ่งเป็นการสัมมนา 4 หัวข้อหลักคือ MBA Talk ศาสตร์ใหม่ของ MBA ที่ตอบโจทย์อนาคต Tech-Talk ว่าด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามากำหนดและเปลี่ยนแปลงอนาคต Biz- Talk ธุรกิจและผู้ประกอบการของอนาคต และ Future Careerอาชีพแห่งอนาคตและเทรนด์ของการพัฒนาคนขององค์กร เพื่อสร้างโอกาสและสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Start up และบุคคลทั่วไปที่สนใจในการเพิ่มพูนความรู้ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน พบกับสถาบันการศึกษา และองค์กรชั้นนำที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ด้านการเรียนรู้และการทำธุรกิจ อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

 


คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน), บรัษัท เมพคอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท การีน่า ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท เจที อินเตอร์นชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด, และ CareerVisa เป็นต้น

 


นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้มีโอกาสร่วมลงมือทำ และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง สามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจ พร้อมด้วยบู้ธการจัดแสดงสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการ กว่า 30 ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

 


คาดหวังว่างาน Thailand MBA Forum จะสร้างความตื่นตัวในการพัฒนาภูมิปัญญา และความก้าวหน้าของ ศาสตร์และศิลป์ด้านการบริหารการจัดการ รวมถึงความก้าวหน้าขององค์ความรู้ทาง วิทยาการ การวิจัยและพัฒนาองค์ ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และยังคาดว่าจะสามารถ สร้างเครือข่ายการ พัฒนาการศึกษาในสาขา และวงการต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนแบ่งปัน ทรัพยากรทางความรู้และการศึกษา ระหว่างสถาบัน / นักวิชาการ / ผู้ประกอบการ / องค์กรธุรกิจ ในการหาแนวทางการพัฒนาความรู้เพื่อต่อยอดธุรกิจก้าวสู่ อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน ได้ต่อไป งานนี้ จะช่วยสร้างโอกาสและสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Start up และบุคคลทั่วไปที่สนใจในการเพิ่มพูนความรู้ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดพื้นที่ การสรรหาทรัพยากรบุคคลสำหรับองค์กร

 


งาน Thailand MBA Forum Wisdom to the Future จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2560 ณ โรง ละครสยามพิฆเนศ เคแบงค์ สยามสแควร์วัน ชั้น 7-8 ระหว่างเวลา 10.00 – 17.00 น. สำหรับท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรีที่ http://www.zipeventapp.com/e/Thailand-MBA-Forum-2017 Facebook : Thailand MBA Forum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
ปัฐมิภัส ตันติพรสวัสดิ์ โทร 062 354 1426
คุณชลธิชา สายบัว โทร. 086 341 6113
คุณปัฐมิภัส ตันติพรสวัสดิ์ โทร. 062 354 1426
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ฟ้าลดา แสงเมฆ โทร. 065-062-6012