“ดีป้า” เร่งผลักดันแนวคิด ชูหลักสูตร “DEPA Digital Academy’s Top Executive Programs”

“ดีป้า” เร่งผลักดันแนวคิด ชูหลักสูตร “DEPA Digital Academy’s Top Executive Programs”

 

 

 

“ดีป้า” เร่งผลักดันแนวคิด ชูหลักสูตร “DEPA Digital Academy’s Top Executive Programs” ปั้นผู้บริหารดิจิทัลทั่วประเทศ พร้อมเตรียมเปิดปลายปีนี้

 

 


ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต” รองผู้อำนวยการ กลุ่มสังคมและกำลังคนดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ประกาศความมุ่งมั่นหวังสร้างขุมกำลังคนดิจิทัลทั่วทั้งประเทศ ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปสู่ระดับชุมชน รองรับกับยุคแห่งดิจิทัลจากปัจจุบันสู่อนาคต


ดีป้าในฐานะหน่วยงานหนึ่งของภาครัฐ มีพันธกิจหลายประการในการส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อตอบสนองต่อเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการสร้างบุคลากรในประเทศให้พร้อมสำหรับ Digital Transformation ซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล เพราะ “ดิจิทัลใกล้ตัวเรากว่าที่คิด” จากปัจจุบันเทคโนโลยีได้กลายเป็นส่วนสำคัญที่เปลี่ยนชีวิตของคนทั้งโลก รวมถึงประเทศไทยให้ ดีขึ้น


ดังนั้น “ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ำ” ตามแนวคิดของดีป้า คือ การใช้ประโยชน์จากดิจิทัล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เช่น โอกาสทางการศึกษา โอกาสในการทำงาน ให้ประชาชนสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตนให้สูงขึ้นกว่าเดิม เช่น เมื่อคนใช้งานอินเทอร์เน็ต ก็จะสามารถศึกษาเรื่องต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง ต่อให้ไม่มีโอกาสเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาก็ตาม หรือการมีร้านค้าในโลกออนไลน์แทนการมีหน้าร้านแบบในอดีต และหน้าที่ของฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล ก็อยู่ที่การพัฒนาคนให้พร้อมสำหรับ Digital Transformation นั่นเอง โดย ดร.รัฐศาสตร์เปิดเผยว่าแนวคิดในการส่งเสริมกำลังคนดังกล่าวจะเน้นหนักใน 4 ด้านคือ

1. ส่งเสริมขีดความสามารถของการผลิต
ไม่ว่าเราจะทำกิจการ ธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมอะไร ดิจิทัลนั้นมีส่วนสำคัญทั้งหมด เช่น โรงงานที่เมื่อก่อนใช้กำลังคน เครื่องจักรหนักเบาในการดูแล วันนี้เปลี่ยนเป็นการใช้อุปกรณ์ไอโอทีดูแลตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ หมายความว่า ในอนาคตสินค้าที่จะผลิตออกมานั้นจะมีต้นทุนถูกลงเรื่อยๆ ในขณะที่มีคุณภาพดีขึ้นตามลำดับ ถ้าเราไม่ได้ปรับ เปลี่ยน สินค้าเราก็จะมีต้นทุนสูงกว่าคู่แข่ง เท่ากับเป็นการเสียโอกาสในการทำธุรกิจ

2. ส่งเสริมให้เกิดโอกาส ความเท่าเทียมในสังคม
ทางสำนักงานฯ เชื่อว่าดิจิทัลเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ทุกคนนั้นเชื่อมต่อกัน มีการสร้างโอกาสกันได้มากขึ้น อย่างโครงการเน็ตประชารัฐ ที่มีเป้าหมายในการเชื่อมต่อทั้งประเทศ ทั้งหมด 74,000 กว่าหมู่บ้าน ให้ติดต่อสื่อสารถึงกันอย่างครอบคลุม ซึ่งภายในปีนี้จะทำการเชื่อมต่อทั้งหมด 24,700 หมู่บ้าน และนี่คือการสร้างโอกาสให้พวกเขาได้ติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอก

3. ส่งเสริมปฏิรูปภาครัฐ
โดยการให้หน่วยงานรัฐมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำงานมากขึ้น

4. ส่งเสริมทุนมนุษย์
ซึ่ง “คน” นั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ หรือสังคม คนถือเป็นพื้นฐานที่ทำให้กงจักรนี้หมุนได้ สำนักงานฯ มีพันธกิจในเรื่องของคนอยู่ใน พ.ร.บ. การจัดตั้งสำนักงาน ส่งเสริมให้คนไทยสามารถใช้ดิจิทัลในการทำธุรกิจ ในเชิงสังคม วัฒนธรรมและความมั่นคง


ดร.รัฐศาสตร์ กล่าวว่า “ถ้าเราพูดถึง Digital Manpower เราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นหลายระดับ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานคือ ในระดับชุมชน ผู้สูงอายุ และเยาวชน ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไร ล้วนต้องมีส่วนในการใช้ดิจิทัล ใช้ความเป็นไอทีกันหมด แต่ประเทศจะปรับหรือเปลี่ยนได้ สิ่งสำคัญคือคนที่อยู่ข้างบนสุด คือ ระดับผู้บริหารจะต้องเข้าใจ และสามารถทำให้การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จริง จึงเป็นที่มาของหลักสูตร “DEPA Digital Academy’s Top Executive Programs” ที่เราจะสร้าง โดยพุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้บริหาร เจ้าของกิจการต่างๆ สามารถปรับตัว และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารได้ดียิ่งขึ้น”


“หลักสูตรที่เราสร้างขึ้นมานั้นมีความหลากหลายและครอบคลุมในหลายแง่มุม ตั้งแต่ระดับ Top Executive ที่เป็นเบอร์หนึ่งขององค์กรที่ต้องเข้าใจในภาพรวม นโยบาย การบริหารทั้งหมด รองลงมาคือในระดับปฏิบัติการ ดูแลนโยบายต่างๆ และอีกกลุ่มที่ต้องลงลึกไปในเรื่องต่างๆ แบ่งเป็น 3 เรื่องคือ 1) การผลิตอุตสาหกรรม 2) ภาคเกษตรกรรม และ 3) สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา (Smart Cities) ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นประเด็นใหญ่ที่เนื้อในของมันยังมีมุมมอง และเรื่องราวให้ต้องมาศึกษาค้นคว้ากันอีกมาก เราเชื่อว่าหลักสูตรเหล่านี้จะสามารถให้ความรู้ที่ครบถ้วน และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ แต่ทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแผนงานทั้งหมด คือระดับบริหาร เรายังมีหลักสูตรที่จะเข้าไปดูแลส่งเสริมให้กับกลุ่มคนในระดับชุมชนทั้งผู้สูงอายุ เยาวชน


หรือคนที่ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรม ทั้งภาค S-Curve, New S-Curve หรือ Digital Industry เราเองก็มีโครงการ หลักสูตรที่จะเข้าไปเสริมแกร่งตรงนั้นให้เกิดขุมกำลังดิจิทัลอย่างทั่วถึง นี่คือหน้าที่หลักของดีป้า ที่มีความตั้งใจให้พี่น้องคนไทยมีความสามารถในการใช้ดิจิทัลในการพัฒนาประเทศ ในกระบวนการทำงาน หรือการส่งเสริมคุณภาพสังคม ซึ่งวันนี้เรามีแล้ว 5 หลักสูตร จะเปิดภายในปลายปีนี้ และต้นปีหน้า รวมไปถึงหลักสูตรอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นล้อไปตามความเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในอนาคต” ดร.รัฐศาสตร์เสริม

 

 

 

 

 

 

 

 

 


คุณวรัชญ์ชนันท์ เพชรณรงค์ (แอน) ส่วนประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
โทรศัพท์ 0 2141 7158
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คุณกิตติพิชญ์ ขุนแก้ว
ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
โทรศัพท์ 099 159 2299 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.