SCBLIFE แชร์แนวคิด “การบริหารการเปลี่ยนแปลง” กลยุทธ์การจัดการเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคตอย่างยั่งยืน

SCBLIFE แชร์แนวคิด “การบริหารการเปลี่ยนแปลง” กลยุทธ์การจัดการเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคตอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

SCBLIFEแชร์แนวคิด “การบริหารการเปลี่ยนแปลง”
กลยุทธ์การจัดการเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคตอย่างยั่งยืน
 
 
 
 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน และส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีอยู่เดิม ธุรกิจที่เคยประสบความสำเร็จเมื่อหลายสิบปีก่อนเริ่มถูกแทนที่ด้วยโมเดลธุรกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จากความท้าทายนี้ การปรับเปลี่ยนแนวคิด กลวิธี และกระบวนการบริหารจัดการใหม่จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหลายๆ องค์กร เพื่อให้สามารถรักษาศักยภาพในการแข่งขันและยังคงตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าต่อไปได้
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE เป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจที่เล็งเห็นสัญญาณ digital disruption ในประเทศไทย จึงริเริ่มปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อให้สอดรับกับยุคดิจิทัลตั้งแต่ 3 ปีก่อน ภายใต้ภารกิจ “SCBLIFE Transformation” นำไปสู่การปรับเปลี่ยนทุกกระบวนการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งการดำเนินธุรกิจ ระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร เทคโนโลยี วัฒนธรรม และทรัพยากรบุคคล ภารกิจดังกล่าวจึงนับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และยังเป็นความท้าทายสำหรับผู้บริหารในการสร้างการยอมรับและความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในองค์กร เพื่อก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลงร่วมกัน
 
ภายในงานประชุมวิชาการสมาคมนักบริหารสาธารณสุข ปี 2562 นายเสถียร เลี้ยววาริณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFEได้ร่วมเป็นวิทยากรแชร์ประสบการณ์และแนวคิดในการบริหารธุรกิจเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง พร้อมยกกรณีศึกษาขององค์กร SCBLIFE ในการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล
 
นายเสถียร กล่าวว่า “กว่า 43 ปีที่ SCBLIFE อยู่คู่ลูกค้าชาวไทย ในฐานะ ‘บริษัทประกันชีวิตที่คุณไว้วางใจ’ บริษัทฯ มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งเราได้สื่อสารและสร้างบรรยากาศให้พนักงานได้รับทราบและยอมรับโดยทั่วกันอยู่เสมอว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติขององค์กร ทั้งการปรับปรุงกระบวนการทำงาน การให้บริการ และการจัดกิจกรรมภายในต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ก็เพื่อปลูกฝัง Growth Mindset ของการพัฒนาตนเองให้กับพนักงาน บุคลากรของเราจึงรู้สึกคุ้นเคยและสามารถตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้เป็นอย่างดี”
ในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรตลอด 3 ปีที่ผ่านมา SCBLIFE เริ่มจากการสร้างความร่วมมือและการสนับสนุนจากพนักงานระดับบริหาร ผ่านการจัดประชุม Leader Talk ทุกเดือน เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารทุกคนเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ให้ความรู้เกี่ยวการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวว่าจะมีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างไร “ผู้บริหารทุกคนจะต้องเข้าใจยอมรับ และรู้บทบาทหน้าที่ของตนในการเปลี่ยนแปลงนี้ก่อน จึงจะสามารถสื่อสารต่อไปยังทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้การเปลี่ยนแปลงเป็นที่ยอมรับและได้รับการสนับสนุน” นายเสถียร กล่าว
 
ในขณะเดียวกัน การสื่อสารจากองค์กรสู่พนักงานโดยตรงก็เป็นสิ่งสำคัญ สิ่งหนึ่งที่ SCBLIFE มีการดำเนินการคือ การจัดประชุม Town Hall เพื่อสื่อสารวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กรให้พนักงานทุกระดับได้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนมีการวางแผนการสื่อสารภายในองค์กร (Internal Communications) ผ่านรูปแบบกิจกรรมและการสื่อสารต่างๆ ที่เข้าถึงพนักงาน เพื่อเน้นย้ำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติที่เปิดรับต่อการเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองให้พร้อมรับมือกับคลื่นความเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเข้ามา
 
นอกจากนี้เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงและบ่มเพาะพนักงานให้มองการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดา SCBLIFE ได้วางกลยุทธ์การดำเนินกิจกรรมพนักงานไว้3ด้านควบคู่กัน ประกอบด้วย
 
1) การให้ความรู้เพื่อจุดประกายให้พนักงานทุกระดับได้ปรับเปลี่ยนวิธีคิด (Mindset) ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ซึ่งไม่เฉพาะแค่การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานในองค์กรเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนแนวคิดด้านสุขภาพ โดยได้บรรจุGrowth Mindset เป็นหลักสูตร สอบรมด้าน Soft Skill ให้กับพนักงานทุกระดับ
 
2) การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานโดยนำดิจิทัลเข้ามาปฏิรูปธุรกิจให้มากขึ้น ทั้งระบบ Cloud, Automationและ Paperless เพื่อปรับพฤติกรรมของพนักงานให้คุ้นชินกับกระบวนการทำงานสมัยใหม่ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งกว่า
 
3) การจัดกิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมการปรับตัวให้กับพนักงาน โดยปีที่แล้วได้จัดกิจกรรม “Let’s Transform” และต่อยอดสู่กิจกรรม “Let’s Talk Health” ในปี 2562 นี้ ในรูปแบบ Knowledge Learning Workshopโดยนำวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายแง่มุม ทั้งแง่ของการทำงาน และการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล และกระตุ้นให้พนักงานอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองจากภายใน มี growth mindset ที่พร้อมต่อการเรียนรู้และยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เข้ามาจากภายนอก เพื่อสร้างสิ่งที่ดีกว่าทั้งสำหรับตนเองและองค์กรในระยะยาว
 
 
ด้วยเชื่อว่าความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรขึ้นอยู่กับบุคลากรเป็นสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงที่ดีจะต้องเริ่มจากตัวเองก่อน จะเห็นได้ว่ากิจกรรมภายในองค์กรของ SCBLIFE ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการดำเนินธุรกิจ หรือแม้กระทั่งกิจกรรมสันทนา การออกกำลังกาย และการเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ ทั้งหมดนี้ล้วนเพื่อจุดประกายและเตรียม mindset ให้พนักงานทุกคนรู้สึกตื่นตัว มีความพร้อม และสามารถคตอบรับทุกความเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ซึ่งผลลัพธ์นอกจากจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานเองแล้ว ยังช่วยให้องค์กรสามารถลดแรงต้าน ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ไปสู่อนาคตได้อย่างยั่งยืน