วันหยุดราชการประจำปี

วันหยุดราชการประจำปี

 

 

CHANGE  Share  เฒ่าธรรมชาติ

 

 

วันหยุดราชการประจำปี

 

     ในแต่ละเดือนมีวันหยุดประจำปี ซึ่งเป็นวันหยุดพิเศษแทบทุกเดือน บางเดือนก็มีวันหยุดประจำปีต่อเนื่องกันยาวนาน 5 วัน เช่น วันหยุดในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 นี้ เมื่อมีโอกาสหยุดได้ยาวนาน คนจำนวนหนึ่งที่ชอบการท่องเที่ยว ก็ใช้โอกาสนี้เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่คนส่วนใหญ่จะใช้วันหยุดยาวนี้

 

 

 

CHANGE  Share  เฒ่าธรรมชาติ

 

 

วันหยุดราชการประจำปี

 

     ในแต่ละเดือนมีวันหยุดประจำปี ซึ่งเป็นวันหยุดพิเศษแทบทุกเดือน บางเดือนก็มีวันหยุดประจำปีต่อเนื่องกันยาวนาน 5 วัน เช่น วันหยุดในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 นี้ เมื่อมีโอกาสหยุดได้ยาวนาน คนจำนวนหนึ่งที่ชอบการท่องเที่ยว ก็ใช้โอกาสนี้เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่คนส่วนใหญ่จะใช้วันหยุดยาวนี้ทั้งเพื่อการท่องเที่ยวและเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อทำกิจกรรมตามประเพณีที่เป็นกุศล แสดงความกตัญญูรู้คุณ ต่อพระศาสนา บรรพบุรุษ บิดามารดา ญาติผู้ใหญ่ และผู้สูงวัย ที่เป็นที่เคารพนับถือ ด้วยการถวายอาหาร สรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระธาตุ สรงน้ำพระสงฆ์ สรงน้ำอัฐิบรรพบุรุษ รดน้ำดำหัวบิดา มารดา ปู่ย่า ตายาย ญาติผู้ใหญ่ และผู้สูงวัย ทั้งในครอบครัวตนเอง เพื่อนบ้าน และในชุมชน ชุ่มฉ่ำกายใจด้วยการเล่นน้ำสงกรานต์ และร่วมกิจกรรมบันเทิงที่จัดขึ้นในแต่ละท้องถิ่น การที่ให้มีวันหยุดยาวได้เช่นนี้  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนได้นำชีวิตของตนเองกลับมาสู่วิถีแห่งความเป็นผู้มีความสำนึกระลึกรู้ในคุณค่าของความเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณ น้อมรับคุณค่าของผู้สูงอายุ และปลูกฝังค่านิยมในการสร้างมิตรภาพ ความสามัคคี ในสังคมทุกระดับได้เป็นอย่างดี

     วันหยุดราชการประจำปี ที่ฝ่ายบริหารบ้านเมืองกำหนดขึ้นนั้น ล้วนมีนัยสำคัญเพื่อความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชนทั้งสิ้น  การที่กำหนดเป็นวันหยุด เพื่อเป็นการเตือนสติให้สมาชิกในสังคมประเทศชาตินั้นหันมาใส่ใจให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของผลงานหรือผลกระทบที่มีต่อความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม

     สำหรับเดือนพฤษภาคมนี้ มีวันสำคัญที่กำหนดเป็นวันหยุดอยู่ 3 วัน ได้แก่ วันที่ 1 พฤษภาคม วันแรงงาน กำหนดเป็นวันสำคัญและเป็นวันหยุดภาครัฐและเอกชน เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของผู้มีอาชีพเป็นลูกจ้างในองค์กรต่างๆ ซึ่งเป็นบุคลากรในกลุ่มอาชีพที่มีจำนวนมากเป็นอันดับ 1 ของประชากรในประเทศ และมีผลผลิตที่ก่อให้เกิดรายได้และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

     วันที่ 5 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล กำหนดเป็นวันสำคัญและเป็นวันหยุด เพื่อรำลึกถึงการขึ้นครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ทรงมีพระราชปฐมบรมราชโองการประกาศว่า “ เราจักปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” และพระองค์ก็ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการ ที่ทรงคุณค่าอันยิ่งใหญ่ให้แก่ประชาชนชาวไทย ในการปกครองราชอาณาจักรไทยนี้ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ทรงครองราชย์มาจนทุกวันนี้

     วันที่ 13 พฤษภาคม เป็นวันพืชมงคล เป็นวันสำคัญและวันหยุด เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นชาวนา ชาวสวน ชาวไร ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศเช่นกัน และเป็นบุคลากรที่ประกอบอาชีพการงานที่สร้างผลผลิตหล่อเลี้ยงการบริโภคปัจจัย 4 ของประชากรภายในประเทศและต่างประเทศ ก่อให้เกิดรายได้และความมั่นคงในชีวิตความเป็นอยู่ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศด้วย นอกจากนี้ ทางราชการยังได้กำหนดให้มีกิจกรรมที่เป็นโบราณราชประเพณีอันงดงามและมีความหมาย เป็นการสร้างสิริมงคลและขวัญกำลังใจให้แก่บุคคลในกลุ่มอาชีพเกษตรกรด้วยการกำหนดให้มีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

     ประชาชนพลเมืองของสังคมไทยย่อมมีหลากหลายสถานะ และหลากหลายอาชีพการงาน มีทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับอานิสงค์ หรือผลกระทบเกี่ยวกับวันหยุดเหล่านี้ พวกเราที่เป็นประชาชนทั้งหลาย ไม่ควรใช้เวลาในวันนี้ให้หมดสิ้นไปด้วยการให้ความสำคัญเพียงแค่ได้หยุดงานพักผ่อน หรือได้ค่าจ้างแรงงาน มีรายได้เพิ่มพิเศษจากการที่ไม่หยุดงานเท่านั้น แต่ควรคำนึงถึงนัยสำคัญของการที่ทางราชการกำหนดให้เป็นวันหยุดนั้นๆ ด้วย เพื่อการเข้าถึงสัจธรรมของความจริงแห่งคุณค่าของบุคคลในทุกสถานะและอาชีพการงาน รวมทั้งตัวเราเองด้วยว่า สิ่งที่เรามี เราเป็นอยู่นั้น ล้วนมีความหมาย มีคุณค่าสำหรับการที่เกิดมาเป็นมนุษย์ เป็นสมาชิกหน่วยหนึ่งในสังคมที่สามารถใช้วันเวลาที่ล่วงไปให้คุ้มค่ากับการได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีร่างกาย และสติปัญญาที่สามารถปฏิบัติตนเองให้เป็นผู้มีคุณค่าทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคมเพื่อนร่วมชาติและเพื่อนร่วมโลกของเราต่อไป