TTA ส่งเสริมนิสิตเข้าแข่งขันหุ่นยนต์ดำน้ำอัตโนมัติในรายการ Robosub 2016

TTA ส่งเสริมนิสิตเข้าแข่งขันหุ่นยนต์ดำน้ำอัตโนมัติในรายการ Robosub 2016

 

 

 TTA ส่งเสริมนิสิตเข้าแข่งขันหุ่นยนต์ดำน้ำอัตโนมัติในรายการ Robosub 2016

 

 

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ (ที่สามจากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินทุนให้แก่ ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์ (ที่สาม จากขวา) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเตรียมทีม Zeabus AUV ซึ่งเป็นนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำหุ่นยนต์ดำนํ้าอัตโนมัติ ไปเข้าร่วมการแข่งขัน Robosub 2016 ณ เมืองซานดิเอโก้ สหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 15-27 กรกฏาคม นี้