dtac begins its journey to become Digital Organization

dtac begins its journey to become Digital Organization

 

 

ดีแทคประกาศความพร้อม มุ่งสู่องค์กรแห่งดิจิทัล

 

24 พฤษภาคม 2559 – บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค ประกาศเดินหน้ายกระดับพัฒนาศักยภาพ ตั้งเป้าในการเป็น Employer of Choice หรือองค์กรในฝันที่คนรุ่นดิจิทัลอยากทำงานด้วย พร้อมดึงดูดคนเก่งที่มีคุณภาพ มุ่งให้บริษัทเป็นแหล่งพลังขับเคลื่อนคนดิจิทัล (Digital Talent Powerhouse) ที่จะสร้าง ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ที่มีทักษะความสามารถเชิงดิจิทัลให้ประสบความสำเร็จ

นายลาร์ส นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) กล่าวว่า ดีแทคกำหนดเป้าหมายในการเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลชั้นนำและเป็นแบรนด์ที่ลูกค้านึกถึงในการดำเนินชีวิตยุคดิจิทัล ทั้งนี้ เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจดังกล่าว ศักยภาพองค์กรและคนทำงานจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นดิจิทัล ซึ่งเราได้วางแนวทางไว้ ประการ คือ 1.การสร้างจิตวิญญาณของความเป็นสตาร์ทอัพในหมู่พนักงาน โดยการขับเคลื่อนให้เกิดความรู้สึกเป็น ผู้ประกอบการภายใน (Intrapreneur)’ ล่าสุดได้เปิดตัว โปรแกรม “Ignite Incubator” ชวนพนักงานสร้างนวัตกรรมในรูปแบบเดียวกับดีแทค แอคเซอเลอเรท โดยทีมที่มีไอเดียที่ดีที่สุดจะมีเวลา เดือนในการทำงานสตาร์ทอัพ สร้างสรรค์ผลงานต้นแบบ และพัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์จริงให้ลูกค้าใช้ในชีวิตประจำวัน 2.การสร้างบรรยากาศการทำงานที่เน้นความร่วมมือ และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม เช่น การนำ facebook@work มาใช้เป็นที่แรกของประเทศไทย เพื่อให้การติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงาน และหน่วยธุรกิจอื่นๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้คนในองค์กรตื่นตัว พร้อมพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นดิจิทัล และ 3.การสร้างและส่งเสริมให้พนักงานมีทักษะความสามารถด้านดิจิทัลแบบรอบด้านที่จะเอื้อต่อการทำการตลาดในอนาคต

นางสาวนาฎฤดี อาจหาญวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลของดีแทค กล่าวว่า ดีแทคมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรให้เป็น Employer of Choice ในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล นี่จึงนับเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของวัฒนธรรมองค์กรของดีแทคในรูปแบบใหม่ บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารคน  เพราะทรัพยากรบุคคลจะมีส่วนในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร เราได้ลงทุนในการสรรหาพนักงานใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีคุณภาพเพิ่มเติมผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น โครงการลองดีกับดีแทค และ Management Trainee เพื่อเฟ้นหาผู้ที่มีทักษะทางด้านดิจิทัล รวมไปถึงการรักษาและพัฒนาพนักงานอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่มีศักยภาพสูง หรือ Talent ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการจัดการทุนมนุษย์ ซึ่งเป็นการรักษาประสิทธิภาพขององค์กร ลดอัตราการสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ และนำมาซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน


dtac begins its journey to become Digital Organization

May 24, 2016 – Total Access Communication PLC or dtac announces its journey and development plan to become an Employer of Choice or a company that young digital citizens dream to work for. The company aims to attract top talent to help establish itself as a Digital Talent Powerhouse that builds digital talent and helps them succeed.  


Mr. Lars Norling, Chief Executive Officer of dtac, said, “To achieve our goal to become the leading digital brand of choice in the digital era, we have to start a digital transformation of our organization and people, based on the 3 principles: 1) To foster startup spirit and create ‘Intrapreneurship’ among employees. We have recently launched “Ignite Incubator” program that invites employees to submit an idea, develop a prototype, and launch a product ready for daily use within a 3-month period. 2) To create a collaboration work environment and innovation organization. We are the first company in Thailand to implement facebook@work to improve internal communication, create digital awareness and drive the company toward a digital organization. 3) To equip employees with all-round digital skills to support our future marketing strategy.”


Miss Nardrerdee Arj-Harnwongse, Chief People Officer of dtac, said, “dtac is committed to becoming an Employer of Choice in the digital industry, which has triggered a major transformation for dtac. We focus on people development since people are important and valuable resources to the organization. We have invested in new recruiting channels, such as Long D with dtac and Management Trainee program, to identify, develop, and retain digital employees, especially top talent. Human Capital Management is very important as it helps our organization maintain efficiency, reduce the loss of skilled and experienced employees, and lead to a sustainable competitive advantage.”