เปิดตัวหนังสือเสียง “ใจเปลี่ยนโลก”

เปิดตัวหนังสือเสียง “ใจเปลี่ยนโลก”

 

 

 

เปิดตัวหนังสือเสียง “ใจเปลี่ยนโลก”

 

สำนักพิมพ์วิช เปิดตัวหนังสือเสียงแห่งแรงบันดำลใจ “ใจเปลี่ยนโลก” และ “คิดเปลี่ยนโลก” ผลงำนเสียงสร้ำงแรงบันดำลใจ โดย “เอกชัย วรรณแก้ว” ศิลปินพิกำร นักสู้ ผู้ลิขิตชีวิตด้วยหัวใจ ผู้ทำให้โลกได้เห็นว่ำ ทุกสิ่งสาเร็จได้โดยไม่มีข้อแม้ เพียงแค่มองข้ามข้อจากัด สามารถดาวน์โหลด หรือซีดีหนังสือเสียง ได้ทั้ง 2 รูปแบบ ที่ร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คส์เซ็นเตอร์ ในราคา 199 บาท หรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ SE-ED Online Shopping สอบถามเพิ่มเติม โทร.02 739 8756