ธ.ก.ส. ปันน้ำใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมมอบถังน้ำและระบบการกักเก็บน้ำ

ธ.ก.ส. ปันน้ำใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมมอบถังน้ำและระบบการกักเก็บน้ำ

 

 

ธ.ก.ส. ปันน้ำใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมมอบถังน้ำและระบบการกักเก็บน้ำ

ให้ศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” จังหวัดเชียงใหม่

 

นายเกียรติศักดิ์ พระวร ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ     นางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมปล่อยคาราวานรถบรรทุกถังเก็บน้ำ ปริมาณ 1,000 ลิตร รางรับน้ำฝน และท่อรับน้ำ เพื่อนำไปส่งมอบพร้อมติดตั้งให้แก่ศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยแห้ง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำจากภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งได้มีน้ำไว้อุปโภคบริโภคและประกอบอาชีพในช่วงฤดูแล้ง ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจะมีการทยอยส่งมอบถังน้ำและระบบรางรินน้ำไปยังศูนย์เรียนชุมชนไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ในจังหวัดเชียงใหม่อีกรวม 22 แห่ง นอกจากนี้ ยังได้มอบกล้ากาแฟอาราบิก้า และมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับศูนย์การเรียนชุมชนฯ บ้านห้วยแห้ง เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนหันมาปลูกกาแฟ อันเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนตามแนวทางสร้างป่า สร้างรายได้ และเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงสนับสนุนให้เยาวชนได้เข้าถึงการศึกษาพื้นฐานได้อย่างครบถ้วน

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการให้ความรู้กับสมาชิก ศศช. ในเรื่องการสร้างฝายชะลอน้ำ การผลิตประปาภูเขา และการปลูกกาแฟอาราบิก้า เพื่อส่งเสริมชุมชนในการนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในชุมชน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนย่างยั่งยืนอีกด้วย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยแห้ง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่