"วีระศักดิ์ โควสุรัตน์" บรรยาย เรื่อง ‘’ Soft Power : เศรษฐกิจไทย

"วีระศักดิ์ โควสุรัตน์" บรรยาย เรื่อง ‘’ Soft Power : เศรษฐกิจไทย

 

 

"วีระศักดิ์ โควสุรัตน์" บรรยาย เรื่อง ‘’ Soft Power : เศรษฐกิจไทย กับความเปลี่ยนแปลงใหญ่ของ Climate Change
 
 
 
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ‘’ Soft Power : เศรษฐกิจไทย กับความเปลี่ยนแปลงใหญ่ของ Climate Change ‘’ ในหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับผู้บริหารระดับสูง หรือ วบส.รุ่นที่ 11 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า