ธ.ก.ส. จัดโครงการ A-Lifestyle ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ธ.ก.ส. จัดโครงการ A-Lifestyle ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

 

 

ธ.ก.ส. จัดโครงการ A-Lifestyle ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

 

นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วย นายไพศาล หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการ คณะผู้บริหารและลูกค้าระดับชั้น A-Prime ร่วมโครงการสร้างความสัมพันธ์ต่อยอดธุรกิจ กิจกรรมตามไลฟ์สไตล์ (A-Lifestyle) โดยได้เยี่ยมชมการบริหารจัดการองค์ความรู้ การนำวัสดุสิ่งของเหลือใช้มารีไซเคิล (Recycle) เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการนำประสบการณ์ การเรียนรู้ การบริหารจัดการคัดแยกขยะ และการรีไซเคิลมาขับเคลื่อน สนับสนุนชุมชนให้เข้มแข็ง และยั่งยืน ณ องค์กรจิตอาสามูลนิธิฉือจี นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมวัฒนธรรมวิถีชีวิตแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมแลกเปลี่ยนทัศนะความคิดการสร้างเครือข่ายต่อยอดทางธุรกิจ     เพื่อสร้างสัมพันธภาพ (Relationship with customers) ระหว่างลูกค้า ผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน 2566