BAM มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

BAM มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

 

 

BAM มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์  ให้แก่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

 

              นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายพงศธร มณีพิมพ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมผู้บริหารและพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเตียงไฟฟ้าพร้อมระบบชั่งน้ำหนักและรองรับการทำเอกซเรย์ รวมทั้งเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ เพื่อการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุรวมมูลค่า 400,000 บาท  ให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายยงยุทธ ส่องรอบ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้รักษาพยาบาลผู้สูงอายุวิกฤต ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามดูแลผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิด

BAM ดำเนินโครงการมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลรัฐปีละ 10 แห่งทั่วประเทศ      อย่างต่อเนื่อง  เป็นปีที่ 11 เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน     ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแนวคิด  ESG  ควบคู่กับการแบ่งปันโอกาส โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติให้ก้าวไปพร้อมกัน