พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จับมือ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จัดกิจกรรม “เลี้ยงถูก ลูกดี”

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จับมือ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จัดกิจกรรม “เลี้ยงถูก ลูกดี”

 

 

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จับมือ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จัดกิจกรรม “เลี้ยงถูก ลูกดี”

 

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย และ ดร.อาร์ตี้ เซจิ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและการพัฒนาเด็กปฐมวัย องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จัดกิจกรรม “เลี้ยงถูก ลูกดี” ณ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของ “โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (Early Childhood Development: ECD)” เพื่อร่วมผลักดันและสร้างความตระหนักรู้ให้สังคมไทยเห็นความสำคัญของการพัฒนาการเด็กในช่วงวัย 0-6 ปี ด้วยเล็งเห็นว่าเด็กปฐมวัย เป็นช่วงวัยที่ควรได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเป็นพิเศษในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตใจ โดยในงานมีการให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กอย่างถูกต้อง และ“การดูแลแบบตอบสนอง” หรือ Responsive Caregiving ที่เน้นให้ครอบครัวใช้เวลาร่วมกันอย่างใส่ใจ และกิจกรรมปั้นดินของเด็กด้วย