ลอรีอัล คงตำแหน่งองค์กรรักษ์โลกชั้นนำต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 มุ่งลดปล่อยก๊าซ Co2 จากกระบวนการผลิตร้อยละ 60 ภายในปี 2020

ลอรีอัล คงตำแหน่งองค์กรรักษ์โลกชั้นนำต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 มุ่งลดปล่อยก๊าซ Co2 จากกระบวนการผลิตร้อยละ 60 ภายในปี 2020

 

 

 

ลอรีอัล คงตำแหน่งองค์กรรักษ์โลกชั้นนำต่อเนื่องเป็นปีที่ 4  

มุ่งลดปล่อยก๊าซ Co2 จากกระบวนการผลิตร้อยละ 60 ภายในปี 2020

 

 

กรุงเทพฯ, 4พฤศจิกายน 2559 – กลุ่มบริษัท ลอรีอัล ได้รับยกย่องให้เป็นองค์กรชั้นนำของโลกที่มีกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อบรรเทาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากการจัดลำดับของโครงการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอนประจำปีของ ซีดีพี (Carbon Disclosure Project)

จากการจัดลำดับองค์กรที่มีความโดดเด่นในการเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Disclosure Leadership Index: CDLI) ในปีพ.ศ. 2559 กลุ่มบริษัท ลอรีอัล ได้รับการจัดลำดับในระดับ “A” ซึ่งอยู่สูงสุดในดัชนีชี้วัดดังกล่าว โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของลอรีอัลในด้านการบริหารจัดการผลกระทบของคาร์บอนที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน และความโปร่งใสของนโยบายด้านการบรรเทาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยในปีที่ผ่านมา ลอรีอัลได้รับการจัดลำดับในระดับ “A” เช่นเดียวกัน และมีคะแนนด้านความโปร่งใสของนโยบายการดำเนินงานสูงถึง 99/100

เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการยกย่องในระดับสูงสุดในดัชนีชี้วัดนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในกำลังใจให้เราเร่งผลักดันกลุ่มบริษัทลอรีอัลเดินหน้าสู่ธุรกิจที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ นายฌอง-พอล แอกง ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารแห่งลอรีอัลกล่าว 

กลุ่มบริษัท ลอรีอัล มุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) จากกระบวนการผลิตลงร้อยละ 60 ภายในปี 2020 จากค่าบรรทัดฐานปี 2005 ซึ่งบริษัทฯ มีความคืบหน้าในการดำเนินงานเป็นอย่างมาก สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเกิดจากกระบวนการผลิตในระหว่างปี 2005-2015 น้อยลงถึงร้อยละ 56 ในขณะที่ปริมาณการผลิตในช่วงเวลาดังกล่าวมีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 ความสำเร็จนี้เป็นผลมาจากการดำเนินยุทธศาสตร์ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในฐานการผลิตต่างๆ การเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียน (renewable energy) และการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้อยู่ในระดับต่ำเป็นสำคัญ

นอกจากนี้กลุ่มบริษัท ลอรีอัล ยังได้เข้าร่วมโครงการห่วงโซ่อุปทานของ CDP (CDP’s Supply Chain Program) ตั้งแต่เมื่อปี 2007 เพื่อส่งเสริมให้ซัพพลายเออร์ของลอรีอัลตรวจวัดและบริหารจัดการการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในองค์กรตนเอง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพในภาพรวมระบบห่วงโซ่อุปทาน พร้อมยังมีการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลวิธีดำเนินการที่มีประสิทธิภาพต่างๆ ระหว่างกัน

ทั้งนี้ ความมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดังกล่าว เป็นหนึ่งในเป้าหมายภายใต้พันธสัญญาเรื่องความยั่งยืนของลอรีอัล ภายใต้ชื่อ “Sharing Beauty With All” หรือ แบ่งปันความงามให้ทุกสรรพสิ่ง โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมาตรฐานความยั่งยืนให้กับธุรกิจในกลุ่มบริษัทลอรีอัลทั้งหมด และมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนให้รูปแบบของการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงทุกกระบวนการภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เริ่มตั้งแต่การวิจัย การปฏิบัติการ การตลาด ไปจนถึงการสื่อสาร ให้ทุกส่วนมีผลกระทบด้านบวกทั้งต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในส่วน ลอรีอัล ประเทศไทย การดำเนินงานในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากเช่นเดียวกัน โดยข้อมูลในไตรมาส 3 ปีนี้ บริษัทฯ สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งสินค้าในประเทศไทยได้ถึงร้อยละ 13 ในขณะที่มีการขนส่งเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเตรียมเปิดศูนย์กระจายสินค้าสีเขียวแห่งใหม่ในประเทศไทยในเดือนมกราคมปี 2559 ซึ่งจะสามารถลดการใช้พลังงานร้อยละ 40 และ ลดการใช้น้ำร้อยละ 50 ด้วยการออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐานอาคารเขียวเพื่อประหยัดพลังงานและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมของ LEED®  (Leadership in Energy and Environmental Design) ซึ่งเป็นองค์กรผู้นำด้านการกำหนดมาตรฐานอาคารสีเขียวในสหรัฐที่ได้รับการยอมรับระดับโลก

###

เกี่ยวกับ ซีดีพี

ซีดีพี เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่พัฒนาระบบการตรวจวัดและให้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสากล เพื่อประเมินยุทธศาสตร์ พันธสัญญา และการดำเนินงานของบริษัทในด้านบรรเทาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ในอดีต ซีดีพี ใช้ชื่อโครงการว่า Carbon Disclosure Project โดยลอรีอัล เป็นสมาชิกของ ซีดีพี ตั้งแต่ปี 2002  

 

เกี่ยวกับลอรีอัล กรุ๊ป

ลอรีอัล คือ บริษัทความงามอันดับหนึ่งของโลก ซึ่งมีผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายทุกช่องทาง ครอบคลุม: ห้างสรรพสินค้า  ร้านค้า เภสัชกรรมและร้านขายยา ซาลอน และร้านค้าปลีก ลอรีอัลทุ่มเทให้กับการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม ด้วยงบประมาณสำหรับการวิจัยกว่า 857 ล้านยูโร หรือราว 38,000 ล้านบาทต่อปี  ด้วยทีมนักวิจัยกว่า 4,000 คน ที่จดสิทธิบัตรกว่า 600 สิทธิบัตรภายในหนึ่งปี ซึ่งการทุ่มเทงบประมาณเพื่อการวิจัยถือเป็นหัวใจของกลยุทธ์องค์กร ที่มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการด้านความงามอันหลากหลายและเข้าถึงผู้บริโภคหน้าใหม่อีก 1 พันล้านคนทั่วโลก  โดยลอรีอัลได้ประกาศพันธสัญญาเพื่อความยั่งยืนขององค์กร หรือพันธสัญญาแห่งการ “แบ่งปันความงามให้ทุกสรรพสิ่ง”  เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

เกี่ยวกับลอรีอัล ประเทศไทย

ลอรีอัลประเทศไทยเป็นสาขาของบริษัทผู้นำความงามของโลก นำเข้าและจัดจำหน่าย 21 แบรนด์ระดับสากล ใน 4 แผนกผลิตภัณฑ์ ได้แก่

  • แผนกผลิตภัณฑ์อุปโภค ได้แก่ ลอรีอัล ปารีส การ์นิเย่ เมย์เบลลีน นิวยอร์ก และนิกซ์
  • แผนกผลิตภัณฑ์ความงามชั้นสูง ได้แก่ ลังโคม ไบโอเธิร์ม จิออร์จิโอ อาร์มานี่ ราล์ฟ ลอเรน คาชาเรล กี ลาโรชย์  คีลส์ ชู อูเอมูระ วิคเตอร์ แอนด์ รอล์ฟ  ดีเซล อีฟส์ แซงต์ โลร็องต์ คลาริโซนิค และ เออเบิน ดีเคย์
  • แผนกผลิตภัณฑ์ช่างผมมืออาชีพ ได้แก่ ลอรีอัล โปรเฟสชั่นแนล เคเรสตาส
  • แผนกผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ได้แก่ ลา โรช-โพเซย์ และวิชี่