Esri ร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรี ชูเทคโนโลยี GIS พัฒนาสมาร์ทซิตี้ “นครนนท์ 4.0”

Esri ร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรี ชูเทคโนโลยี GIS พัฒนาสมาร์ทซิตี้ “นครนนท์ 4.0”

 

 

 

 

 

 

 

Esri ร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรี ชูเทคโนโลยี GIS พัฒนาสมาร์ทซิตี้ “นครนนท์ 4.0”
บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้าน Location Intelligence ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS  แบบครบวงจร นำโดยนางสาวแสงเดือน อัศวธีระนันท์ ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส (ที่สามจากซ้าย) พร้อมทีมนักพัฒนาซอฟแวร์และโซลูชัน เข้าร่วมแสดงความยินดีและถ่ายทอดความรู้การใช้งานเทคโนโลยี GIS เพื่อการพัฒนานครนนทบุรีสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้ ในงานสัมมนาและชมนิทรรศการ “นครนนท์ 4.0 โครงการจ้างเหมาการให้บริการประชาชนด้วยระบบภูมิสารสนเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต” โดยมี นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี (ที่สามจากขวา) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี (ที่สองจากขวา) นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี (ที่สองจากซ้าย) นายวรวุฒิ ศรีนนท์ รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี (ขวาสุด) นางจันทร์เพ็ญ เจนกิจณรงค์ ปลัดเทศบาลนครนนทบุรี (ซ้ายสุด) ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
งานสัมนนาและชมนิทรรศการ “นครนนท์ 4.0 โครงการจ้างเหมาการให้บริการประชาชนด้วยระบบภูมิสารสนเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต” ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เป็นการเปิดตัวโครงการใหม่เพื่อการพัฒนาเมืองนครนนทบุรีสู่ความเป็นสมาร์ทซิตี้ ด้วยการใช้ระบบแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการบูรณาการของข้อมูลเชิงพื้นที่ ช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ปัญหาของประชาชน มีหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว สามารถระบุพิกัดบนแผนที่ พร้อมแจกจ่ายงานให้หน่วยงานต่างๆ และรายงานผลกลับไปยังผู้แจ้งเหตุได้อีกด้วย ประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งเหตุร้องเรียนต่างๆ ผ่าน application หรือ website บนสมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ต ซึ่งจะถูกส่งต่อข้อมูลมาที่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บัญชาการในการกระจายงานและติดตามผ่าน dashboard ซึ่งงานทั้งหมดแบ่งเป็น 6 ระบบงาน ได้แก่ ระบบแจ้งปัญหาเรื่องร้องเรียน ระบบสวัสดิการและสังคม ระบบสาธารณสุข ระบบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระบบงานติดตามโครงการ ระบบบูรณาการข้อมูลและ ArcGIS Platform โดยระบบทั้งหมดนี้ได้รับการพัฒนาจากบริษัท อีเอสอาร์ไอ ในการนำซอฟแวร์ ArcGIS มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลและตอบคำถามด้าน location ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการนำประโยชน์จากการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล
ในงานนี้ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 400 คน ประกอบด้วยประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ เจ้าของกิจการ ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครนนทบุรี ร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการใช้งานระบบแจ้งเหตุร้องเรียนร้องทุกข์ และการประสานงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆของเทศบาลนครนนทบุรี พร้อมสาธิตการใช้งานระบบจากบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด โดยนักพัฒนาซอฟแวร์และโซลูชันมืออาชีพ