CHANGE ท่องแดนธรรม

พระอาจารย์สุบิน ปณีโต ๒๗ ปี แห่งการก่อตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์แบบชีวิตพอเพียง

 

 

เรื่อง : สุทธิคุณ กองทอง   ภาพ :  นัทพล ทิพย์วาทีอมร

 

พระอาจารย์สุบิน ปณีโต

๒๗ ปี แห่งการก่อตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์แบบชีวิตพอเพียง

อ่านเพิ่มเติม...

พระอาจารย์สุบิน ปณีโต ๒๗ ปี แห่งการก่อตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์แบบชีวิตพอเพียง

 

 

เรื่อง : สุทธิคุณ กองทอง   ภาพ :  นัทพล ทิพย์วาทีอมร

 

พระอาจารย์สุบิน ปณีโต

๒๗ ปี แห่งการก่อตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์แบบชีวิตพอเพียง

อ่านเพิ่มเติม...

โยคะทำให้เกิดสมาธิ ปาริชาติ ศิลปอาชา

 

 

 

โยคะทำให้เกิดสมาธิ ปาริชาติ ศิลปอาชา

 

อ่านเพิ่มเติม...

โยคะทำให้เกิดสมาธิ ปาริชาติ ศิลปอาชา

 

 

 

โยคะทำให้เกิดสมาธิ ปาริชาติ ศิลปอาชา

 

อ่านเพิ่มเติม...

โยคะทำให้เกิดสมาธิ ปาริชาติ ศิลปอาชา

 

 

 

โยคะทำให้เกิดสมาธิ ปาริชาติ ศิลปอาชา

 

อ่านเพิ่มเติม...