หนังสือ สมเด็จพระสังฆราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 19 พระองค์

หนังสือ สมเด็จพระสังฆราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 19 พระองค์

 

 

เปิดตัว....หนังสือ สมเด็จพระสังฆราช
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 19 พระองค์
\
ในโอกาส นิตยสาร CHANGE into ครบรอบ 2 ปี ร่วมกับ 30 องค์กร จัดทำ หนังสือ สมเด็จพระสังฆราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 19 พระองค์ พร้อมประวัติประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และประวัติผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ที่นำเสนอพระวรคติธรรม คติธรรม ข้อคิดของแต่ละพระองค์ รวมทั้งวัดประจำรัชกาลต่างๆ อัดแน่นเนื้อหาจำนวน 600 หน้า พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตมัน 4 สี ทั้งเล่ม ปกแข็งเย็บกี่อย่างดี พร้อมกล่องใส่อย่างสวยงาม

สั่งจองด่วน จำนวนจำกัด (เล่มละ 1,999 บาท) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งจองได้ที่ บริษัท เชนจ์ มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 394/39 ดี65 คอนโด อาคาร A สุขุมวิท 65 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
พร้อมชำระผ่านธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา เอ็กเชน ทาวเวอร์ ชื่อบัญชี บริษัท เชนจ์ มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่บัญชี 6770000703 กระแสรายวัน หรือ โทรศัพท์ 0-2714 1435,09-5115-7836,09-9416-9952,08-4546-5405


พร้อมเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน/สื่อมวลชน ร่วมงานแถลงข่าว เปิดตัว หนังสือ สมเด็จพระสังฆราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 19 พระองค์ โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม เวลา 13.00 -15.00 น. ณ ห้องธาราเทพ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก และดำเนินรายการโดย แก้ม-ขวัญชนก วุฒิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอทูซี คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด และผู้ดำเนินรายการ “เงินทองต้องรู้”


ส่วนแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานครั้งนี้ ประกอบด้วย พล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์ พ,.ต.ต.อังกูร อาทรไผทจริญญา หาญณรงค์ เกียรติ สิทธีอมร กนกพรรณ เหตระกูล ม.ล.ปุญยนุช เกษมสันต์ ดุลยจินดา ขวัญจิตร์ อุดมสุขนิรันดร วันเพ็ญ เจิมประไพ เอิร์ธ สายสว่าง ยุวเรต กังสถาน รสนา โตสิตระกูล รังสิมา รอดรัศมี อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ กิตติศักดิ์ กันดิศาคุณานนท์ อ.นพเก้า ไชยะบุรินทร์ (ธรรมทายาทรุ่นที่ 3 ของคุณแม่สิริ) กุ้ง เขมมิกา ณ สงขลา ฐิติพงศ์ ล้อประเสริฐ ร.ต.อ.มงคลรักษ์ จุฑานนท์ พนอ ฉาบสุวรรณ ฐิติพงศ์ ล้อประเสริฐ ร.ต.อ.มงคลรักษ์ จุฑานนท์ พนอ ฉาบสุวรรณ กนกลักษณ์ วุ่นทางบุญ กนกลักษณ์ วุ่นทางบุญ แม่อร ณัญย์ฐิกา แสงสุขเอี่ยม ปิยะพร ตันติกรกุลฯลฯ


โครงการจัดทำหนังสือสมเด็จพระสังฆราช
สมเด็จพระสังฆราช คือ ประมุขสูงสุดของศาสนจักรในประเทศไทย ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช จึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อความเจริญก้าวหน้าของพระพุทธศาสนาในทุกๆ ด้าน สมเด็จพระสังฆราช ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ มีทั้งหมด ๑๙ พระองค์ ด้วยกัน และมีประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ๑ รูป ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ๑ รูป จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะบันทึกประวัติและผลงานต่างๆ ของพระสังฆราชทั้งหมดไว้ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้
บทบาทของสมเด็จพระสังฆราชแต่ละพระองค์นั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการความเจริญก้าวหน้าของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน เช่น การปกครองคณะสงฆ์ไทย การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย รวมถึงการส่งพระสงฆ์ออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในนานาประเทศด้วย
นอกจากนั้นแล้ว สมเด็จพระสังฆราช ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ แต่ละพระองค์ทรงมีพระจริยวัตรที่งดงาม เป็นแบบอย่างให้กับชาวพุทธในการดำรงตนอยู่ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
หนังสือ สมเด็จพระสังฆราช นี้ จึงเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่ายิ่ง ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ และทางด้านจิตใจของชาวพุทธ ผู้อ่านหนังสือเล่มนี้ยังได้เห็นแบบอย่างที่ดีงามที่ควรน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลดีกับชีวิตของตนด้วย

วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อรวบรวมเรียบเรียงประวัติ และพระกรณียกิจสมเด็จพระสังฆราชทั้ง ๑๙ พระองค์ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ๑ รูป ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ๑ รูป ให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษาเรียนรู้
๒. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราชทั้ง ๑๙ พระองค์ ในฐานะที่เป็นประมุขสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย และทรงอุทิศพระองค์เพื่อปกป้อง คุ้มครอง และเผยแผ่พระพุทธศาสนาจนกระทั่งมีความเจริญรุ่งเรืองมาถึงปัจจุบัน
๓. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ รวมถึงพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ที่ได้ถวายความอุปถัมภ์ พระพุทธศาสนาด้วยดีเสมอมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
๔.เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้กับพุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้วิวัฒนาการของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีสมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานในการบริหารกิจการต่างๆ ของคณะสงฆ์
๕. เพื่อบันทึกเป็นประวัติศาสตร์แห่งวงการพระพุทธศาสนา ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ และนำไปเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดความดีงามกับชีวิตยิ่งๆ ขึ้นไป
๖.เพื่อสนับสนุนการทำงานของ องค์กรด้านการกุศล มูลนิธิ สมาคม ชมรม โรงพยาบาล โรงเรียน สถานศึกษา เป็นต้น ในการหาทุนทรัพย์ เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณกุศล และด้านสาธารณประโยชน์ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชาติ บ้านเมือง