ร่วมบุญใหญ่ “ทอดกฐินเงินล้านแสนกอง

ร่วมบุญใหญ่ “ทอดกฐินเงินล้านแสนกอง

 

 

ท่องแดนธรรม  เรื่อง : สุทธิคุณ  กองทอง   ภาพ : ยอดชาย กองทอง

 

ร่วมบุญใหญ่ “ทอดกฐินเงินล้านแสนกอง

ณ วัดวาลุการาม

 

 

สมัยนี้ การสร้างวัด ต้องอาศัยกำลังทรัพย์และกำลังคนมหาศาล เพราะต้องสร้างวัดให้เพียบพร้อมด้วยสถานที่ร่มรื่น มีอาคารโรงเรือนมากมาย โดยเฉพาะมีโรงอุโบสถ หรือโบสถ์ สถานที่ที่จะต้องใช้ เพื่อการทำสังฆกรรมสำคัญๆหลายอย่าง อาทิ การให้การอุปสมบทแก่กุลบุตร การสวดทำอัพภานกรรม การสวดญัตติทุติยกรรมวาจา การสวดญัตติจตุตถกรรมวาจา ฯลฯ ของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา

เนื่องจากโบสถ์ ที่สร้างขึ้นทุกวันนี้ คณะสงฆ์สามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ได้หลายอย่างคือ เป็นอาคารอเนกประสงค์ รวมทั้งใช้เป็นที่ประชุมที่แสดงธรรม ที่ฝึกอบรมสมาธิภาวนา ที่สวดมนต์ ทำวัตรเช้าค่ำ และที่พักอาศัยชั่วคราว สำหรับต้อนรับพระอาคันตุกะ เป็นต้น เพราะฉะนั้น ผู้ที่สร้างโบสถ์ถวายพระสงฆ์ จึงได้บุญกุศลมากมาย ทั้งชาตินี้และชาติหน้า กล่าวคือ

ชาตินี้ ผู้มีศีลเป็นพื้นฐาน ที่ถวายโรงอุโบสถ ย่อมได้ความปลื้มปีติสุขอย่างสูง เมื่อได้ทราบว่า พระสงฆ์ได้ใช้โรงอุโบสถที่ตนสร้างถวายอย่างคุ้มค่า เกียรติคุณของผู้ถวายย่อมฟุ้งขจรไกล ผู้ถวายย่อมได้ สดับพระธรรมเทศนา เพิ่มพูน ศีล สมาธิ ปัญญา ทำให้จิตใจสะอาด สว่าง สงบสุขได้มากขึ้น แม้จะสิ้นชีพก็ไม่หลงทำกาลกิริยา(ตาย) ย่อมมีอารมณ์ยึดมั่นในกุศล เป็นอาสันนกรรมที่ดี

ชาติหน้า ถ้าผู้ถวายโรงอุโบสถ ยังมีกิเลสอยู่ถึงแก่กรรมลง เขาย่อมได้ไปเกิดในกำเนิดที่ดี มีความสะดวกสบายที่เรียกว่า สุคติโลกสวรรค์ อันเพียบพร้อมด้วยสิ่งที่ประเสริฐ ที่พึงพอใจ อันเป็นฝ่ายโลกิยสมบัติและจะได้บรรลุคุณธรรมต่างๆ อาทิ ฌาน อภิญญา อริยมรรค อริยผล และกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเป็นที่สุด ...ทั้งหมดนี้เป็นอานิสงส์ของการสร้างอุโบสถ

ในโอกาสนี้ขอเชิญพุทธศาสนิกชนหรือผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินแสนกอง ณ วัดวาลุการาม  ต.ระเว อ.พิบูลมังสาหาร .อุบลราชธานี เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถหลังใหม่ แทนหลังเก่าที่มีขนาดเล็ก ทรุดโทรมและได้ยกให้เป็นมรดกโลกไปแล้ว

อุโบสถหลังใหม่เป็นอุโบสถ 2 ชั้น ชั้นล่างใช้ประกอบพิธีศาสนกิจในวันสำคัญต่างๆ เริ่มก่อสร้างมาช้านานกว่า 10 ปี ปัจจุบันได้เปิดใช้งานแล้ว แต่สภาพอุโบสถยังไม่แล้วเสร็จ โดยพื้นภายในชั้น 1 ยังไม่ได้ปูกระเบื้อง ผนังภายนอกชั้น 1 ยังไม่ได้ติดกระเบื้องดินเผา ส่วนทางเดิน ลานบุญ ศาลาสมใจนึก และพื้นองค์พระประธาน สมใจนึกจำลองก็ปูพื้นด้วย EPOXY  คาดว่าต้องใช้งบประมาณอีก 2 ล้านบาท จึงจะแล้วเสร็จทั้งหมด

นอกจากนี้ คุณปัทมพร วารสิน ในฐานะเจ้าภาพจัดงาน  “ในฐานะเป็นบ้านเกิดตัวเอง จึงอยากเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาได้มาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินเงินล้านแสนกอง กองละสิบเพราะต้องการให้ทุกระดับชั้นได้มีโอกาสร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้  โดยจะจัดขึ้นในปี 2559  กำหนดการจะแจ้งในใบฏีกาให้ได้ทราบภายหลัง หากทุกคนได้มาร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้ยังจะได้เป็นเหมือนเสบียงบุญให้กับตัวเราและครอบครัวได้พบและเจอแต่สิ่งที่ดีๆในชาตินี้และภพหน้า”

 

 

พุทธศาสนิกชนหรือผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินแสนกอง  สอบถามรายระเอียดได้ที่

วัดวาลุการาม  ต.ระเว อ.พิบูลมังสาหาร .อุบลราชธานี 34110 โทรศัพท์ 08-9117-954708-9117-9547