คณะทำงานโครงการอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” จากประเทศศรีลังกา

คณะทำงานโครงการอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” จากประเทศศรีลังกา

 

 

 

 
 
 

คณะทำงานโครงการอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” จากประเทศศรีลังกา เข้ากราบถวายทุนมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

 

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ โปรดเมตตาให้ ท่านทูตอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ศาสตราจารย์จรัญ ภักดีธนากุล  และ ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการและเลขานุการ โครงการอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” จากประเทศศรีลังกา เข้ากราบถวายทุน ๓๔,๑๗๑,๙๗๐.๐๒ บาท ถวายมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ

๑. สนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศ

 ๒. อุปถัมภ์การศึกษาเยาวชนของชาติผู้ตั้งใจเรียน แต่ขัดสนทุนทรัพย์

 ๓. กองทุนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

 

โครงการอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” จากประเทศศรีลังกา มาประดิษฐาน ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้มีโอกาสสักการะ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ รวมเวลา ๓๒ วัน การดำเนินการโครงการดังกล่าว ได้รับเมตตาจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร และมูลนิธิธรรมดี ร่วมกันดำเนินการจนสำเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

 

 

ได้มีพุทธศาสนิกชนเข้ากราบสักการะไม่น้อยกว่า ๑๘๐,๐๐๐ คน เฉลี่ยต่อวัน ๕,๖๒๕ คน โดยมีหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวม ๓๐ หน่วยงาน หน่วยงานเอกชนสนับสนุนการจัดงาน    ๕ องค์กร จากการดำเนินการก่อเกิดรายรับรวม ๔๑,๗๒๘,๑๘๘.๖๓ บาท รายจ่ายรวม ๗,๕๕๖,๒๑๘.๖๑ บาท คงเหลือรายรับสุทธิ ๓๔,๑๗๑,๙๗๐.๐๒ บาท