กราบพระเกศาธาตุ สักการะ 5 มหาบูชาสถาน ศักดิ์สิทธิ์ของพม่า

กราบพระเกศาธาตุ สักการะ 5 มหาบูชาสถาน ศักดิ์สิทธิ์ของพม่า

 

 

 

 

 

กราบพระเกศาธาตุ
สักการะ 5 มหาบูชาสถาน
ศักดิ์สิทธิ์ของพม่า

 

 


เมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมาคนไทยมีความโชคดีที่ได้กราบพระบรมเกศาธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

พระบรมสารีริกธาตุ คือ พระอัฐิของพระพุทธเจ้า ที่ได้หลังจากพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธองค์ อายุ 2563 ปี

ส่วนพระบรมเกศาธาตุ หรือที่ชาวศรีลังกาเรียกว่า “พระชีวเกศาธาตุ” คือ เส้นผมพระพุทธเจ้า ที่พระองค์ได้ประทานเมื่อครั้งยังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ แก่บุคคลต่างๆ (อายุ 2,643 ปี)

สำหรับพระเกศาธาตุที่พม่านั้น ตามตำนานระบุว่า พระพุทธเจ้าได้ประทานพระบรมเกศาธาตุครั้งแรก ให้กับ 2 พ่อค้าชาวมอญจากพม่า คือ ตปุสสะ และภัลลิกะ จำนวน 8 เส้น

หลังจาก 2 พ่อค้าชาวมอญผู้มีความเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธองค์ ได้มีการก่อสร้างเจดีย์ขึ้นเพื่อประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งปัจจุบันก็คือ “มหาเจดีย์ชเวดากอง”เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ สิ่งแทนองค์พระพุทธเจ้า ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา

และอีกหนึ่งสถานที่ ที่ควรไปเพื่อกราบสักการะพระเกศาธาตุที่ วัดบารมี ซึ่งมีความเชื่อกันว่า “พระเกศาธาตุมีชีวิต” ขยับได้จริง ด้วยองค์พระเกศานั้น เมื่อนำมาวางบนมือจะสามารถเคลื่อนไหวได้ อีกทั้งวัดนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุไว้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นพระโมคคัลลา พระสารีบุตร พระสิวลีและองค์พระอรหันต์ต่างๆ

พระภัททันตะ กิตติวาระ เจ้าอาวาสวัดบารมี ถือว่าเป็นพระเกจิดังท่านหนึ่งของประเทศพม่า ท่านทำให้พระบรมสารีริกธาตุได้รับการเผยแผ่ไปทั่วโลก และมีเมตตาอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานพระเกศาธาตุ ที่ต้องไปกราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ได้แก่

พระเจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ “พระธาตุมุเตา” เจดีย์ที่สูงที่สุดเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งหงสาวดี และนับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งครั้งก่อนเป็นสถานที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ ก่อนออกศึกของบูรพกษัตริย์ ในสมัยโบราณกาล ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์มอญหรือพม่า รวมทั้งพระเจ้าบุเรงนองด้วย และเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยู่ในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดีย์องค์นี้

นอกจากนี้ พระธาตุอินทร์แขวนหรือเจดีย์ไจ้ทีโย ภายในพระเจดีย์ บรรจุพระเกศาธาตุศักดิ์สิทธิ์และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของปีจอ

ตามตำนานโบราณกล่าวว่า พระอินทร์เสด็จลงมาจากสรวงสวรรค์ เพื่อนำเอาพระธาตุมาแขวนไว้ ให้ผู้มีบุญญาธิการ ได้มากราบไหว้ เปรียบดั่งการได้มาไหว้พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ และยังจะได้ส่งผลบุญให้ได้ไปเกิดในยุคพระศรีอารยเมตรไตรย และยังมีความเชื่ออีกว่าผู้ที่มีบุญสูง จึงจะสามารถมองเห็น องค์พระธาตุอินทร์แขวนลอยอยู่อย่างชัดเจน

ถ้าผู้ใดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนี้ครบ 3 ครั้ง ผู้นั้นจะมีแต่ ความสุขความเจริญ พร้อมทั้ง ขอสิ่งใดก็จะได้สมดั่งปราถนาทุกประการ

อีกที่หนึ่งที่หลายท่านอาจจะไม่ทราบคือ เจดีย์โบดาทาวน์ แปลว่าเจดีย์นายทหาร 1,000 นาย ตามตำนานเล่าว่า เมื่อราว 2,000 ปีก่อน พระเจ้าโอกะลาปะ กษัตริย์มอญทรงบัญชาให้นายทหารระดับแม่ทัพตั้งแถวถวายสักการะแด่พระเกศาธาตุ ที่นายวาณิชสองพี่น้องอัญเชิญมาทางเรือและมาขึ้นฝั่งเมืองตะเกิงหรือดากอง ณ บริเวณนี้ จึงสร้างเจดีย์โบดาทาวน์ไว้เป็นที่ระลึก พร้อมทั้งแบ่งพระเกศาธาตุ 1 เส้น มาบรรจุไว้ ก่อนนำไปบรรจุในมหาเจดีย์เวดากองและเจดีย์สำคัญอื่นๆ

เจดีย์โบดาทาวน์จึงเป็นหนึ่งในมหาบูชาสถานของชาวมอญและพม่าเรื่อยมา จนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรได้ทิ้งระเบิดถล่มย่างกุ้ง ทำให้เจดีย์โบดาทาวน์องค์เดิมถูกทำลายพินาศ แต่ในระหว่างการบูรณะได้ค้นพบผอบทรงสถูปบรรจุ พระเกศาธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ

ครั้นเมื่อเจดีย์โบดาทาวน์องค์ใหม่ สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2496 จึงนำพระเกศาธาตุมาบรรจุในมณฑปครอบแก้วใส ประดิษฐาน ณ ใจกลางเจดีย์ และด้านซ้ายมือของเจดีย์ โบดาทาวน์ เป็นที่ตั้งของ นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชา ด้วยที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจนั่นเอง

สักครั้งในชีวิตที่ได้มีโอกาสร่วมบุญสักการะพระบรมเกศาธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคล สิ่งที่ชาวพุทธเชื่อว่านี่คือตัวแทนแห่ง “พระพุทธองค์” ที่ควรเดินทางไปกราบไหว้สักการะ เพื่อความเข้าถึงในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

ท่านที่สนใจเดินทางตามรอยพระเกศาธาตุ เยือนถิ่นแผ่นดิน พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน วันที่ 16-23 กุมภาพันธ์ 2563

โทร
02-685-2299
092-956-1145
086-884-2449
081-468-8854

โปรแกรมการเดินทาง
https://bit.ly/30oSkw3

รับจำนวนจำกัด
Facebook : ธรรมดีทัวร์
บนแส้นทางแห่งศรัทธา