ประชุมความคืบหน้าโครงการอัญเชิญ “พระบรมสารีริกธาตุ” ประเทศศรีลังกา ครั้งที่ ๒

ประชุมความคืบหน้าโครงการอัญเชิญ “พระบรมสารีริกธาตุ” ประเทศศรีลังกา ครั้งที่ ๒

 

 

 

 
ประชุมความคืบหน้าโครงการอัญเชิญ “พระบรมสารีริกธาตุ” ประเทศศรีลังกา ครั้งที่ ๒
 
 
 
 
นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ เป็นประธานในการประชุมความคืบหน้า โครงการอัญเชิญ “พระบรมสารีริกธาตุ” จากวัดมัลละวัตตะ ประเทศศรีลังกา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ร่วมกับ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ที่ปรึกษาโครงการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ อาทิ พระครูปริตรโกศล ส.ว.วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ นายสมาน คุณากรไพบูลย์สิริ นายโกวิทย์ จิรชนานนท์ นางสาวสตปิยา เพชรรัตน์ ร่วมด้วย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการและเลขานุการดำเนินโครงการ และ หม่อมราชวงศ์ ชฎาทิพย์ ชยางกูร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โครงการอัญเชิญ “พระบรมสารีริกธาตุ” จากวัดมัลละวัตตะ ประเทศศรีลังกา มาประดิษฐาน ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้มีโอกาสสักการะพระบรมสารีริกธาตุ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา โดยพระบรมสารีริกธาตุจะประดิษฐาน ระหว่างวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ รวม ทั้งสิ้น ๓๒ วัน โดยการประชุมจัดขึ้น ณ ตำหนักล่าง วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อเร็ว ๆ นี้
 
ทั้งนี้ โครงการอัญเชิญ “พระบรมสารีริกธาตุ” จัดโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มูลนิธิธรรมดี และองค์กรภาคีต่าง ๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เถลิงถวัลย์ขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ ๑๐ และเป็นการฉลองวาระครบรอบ ๒๖๖ ปีแห่งพุทธนิกายสยามวงศ์ ในประเทศศรีลังกา และสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นสืบเนื่องมาเป็นเวลานานกว่า ๗๐๐ ปี ของเถวรวาทไทย – ลังกา มาจนถึงปัจจุบัน