Event ร่วมมือทางเศรษฐกิจ เพื่อนักธุรกิจไทย-เมียนมา

Event ร่วมมือทางเศรษฐกิจ เพื่อนักธุรกิจไทย-เมียนมา

 

 

 

ร่วมมือทางเศรษฐกิจ เพื่อนักธุรกิจไทย-เมียนมา

พล.อ.เชษฐา  ฐานะจาโร  นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ไทย-เมียนมา  เป็นประธานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
และประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ปีที่ 1/59  เพื่อเป็นสื่อกลางในการประสานงานให้เกิดการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ช่วยเหลือนักธุรกิจไทย-เมียนมา เพราะเป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจของสมาคมฯ  โดยเฉพาะตามแนวการค้าชายแดน  ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ