“ตลาดต่อยอด เออีซี” ผนึก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ (วว.) เดินหน้า “โครงการตลาดกลางการค้าครบวงจรแห่งภูมิภาคอาเซียน”

“ตลาดต่อยอด เออีซี” ผนึก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ (วว.) เดินหน้า “โครงการตลาดกลางการค้าครบวงจรแห่งภูมิภาคอาเซียน”

 

 

 

“ตลาดต่อยอด เออีซี” ผนึก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ (วว.)  เดินหน้า “โครงการตลาดกลางการค้าครบวงจรแห่งภูมิภาคอาเซียน หวังหนุนเศรษฐกิจเข็มแข็ง ดัน SMEs ไทยสู่เวทีโลก

 

บริษัท ตลาดต่อยอด เออีซี จำกัด ในเครือ กลุ่มบริษัท ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์ เชื่อมั่นศักยภาพของกลุ่มผู้ผลิต และผู้ประกอบการทั้งในประเทศไทยและแถบภูมิภาคอาเซียน หลังเปิดจองพื้นที่ “โครงการตลาดต่อยอด เออีซี เทรดเซ็นเตอร์” ตลาดกลางการค้าครบวงจรแห่งภูมิภาคอาเซียนแห่งแรกในไทย รวบรวมสินค้าและบริการ จากผู้ผลิต และผู้ประกอบการทั่วประเทศ ตลอดจนสินค้านำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ส่งออก เจ้าของธุรกิจ การค้าส่ง การค้าปลีก ผู้ขายสินค้าออนไลน์ ลูกค้าองค์กร ตลอดจนเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ธุรกิจในทุกระดับได้ค้าขายในระดับประเทศ และนานาชาติ สอดรับกับนโยบายการเปิดตลาดสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยได้รับการตอบรับด้วยดีจากพันธมิตรทั้งเอกชนและภาครัฐหลายกระทรวง ล่าสุดเดินหน้าลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการฯ กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมผนึกพลังสนับสนุนเต็มที่ เพื่อหนุนเศรษฐกิจไทยเข็มแข็ง ผลักดัน SMEs ไทยก้าวสู่เวทีโลก

 

ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัท ตลาดต่อยอด เออีซี จำกัด ซึ่งบริหารงานโดยกลุ่มบริษัททีซีซีแลนด์ แอสเสท เวิลด์ ในความร่วมมือ "โครงการการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจขนาดเล็ก (Micro Enterprises) และ วิสาหกิจชุมชน (OTOP) ที่นำ วทน. ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ" โดยเป็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งหวังการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศไทยด้วยนโยบายสรรค์สร้างนวัตกรรม และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยใช้กระบวนการ การวิจัย พัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งรัฐบาลกำหนดนโยบายระดับประเทศให้เอสเอ็มอีเป็นวาระแห่งชาติ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มในรูปแบบของวิสาหกิจขนาดเล็ก และวิสาหกิจชุมชน โดยต้องสร้างความเข้มแข็งด้วย วทน. เพื่อให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านราคา และลดต้นทุน รวมทั้งสามารถเติบโตได้

"...บริษัท ตลาดต่อยอด เออีซี จำกัด เป็นบริษัทเอกชนที่กำลังดำเนินการสร้างแพลตฟอร์มการตลาดระดับภูมิภาคอาเซียน บนเนื้อที่ 150 ไร่ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างช่องทางการขายสินค้าใหม่ และสร้างความเข็มแข็งแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชน ผ่านตลาดกลางที่รวบรวมสินค้า วัตถุดิบและบริการครบตลอดสายห่วงโซ่อุปทาน…วัตถุประสงค์ความร่วมมือในครั้งนี้ ก็เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ในการเร่งการพัฒนาประเทศให้เป็นสังคมบนฐานความรู้ และร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มการตลาดปัจจุบันและอนาคต ในการเป็นปัจจัยสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี วิสาหกิจขนาดเล็ก และวิสาหกิจชุมชน พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ ให้สามารถยกระดับสินค้าและบริการ จนสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดในระดับสากลได้ อันจะนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน ท้องถิ่น รวมทั้งเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศ." ผู้ว่าการ วว. กล่าว

นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์  กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “นับเป็นเป็นเกียรติที่ บริษัท ตลาดต่อยอด เออีซี จำกัด ได้รับโอกาสอันดี จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ที่ให้ความสนับสนุนและร่วมเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  พร้อมให้บริษัท ตลาดต่อยอด เออีซี จำกัด ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการส่งเสริมเศรษฐกิจองค์รวมของประเทศให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ภายใต้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเข้ามาส่งเสริมด้านการวิจัย และพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) พร้อมควบคุมคุณภาพสินค้าโดยเฉพาะสินค้าไอที เทคโนโลยีต่างๆ อย่างมีมาตรฐาน”

 

“ในความร่วมมือครั้งนี้จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมในการเพิ่มโอกาสการกระจายรายได้ให้กับกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนเสริมสร้างการเติบโตทางธุรกิจทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชนอย่างยั่งยืน เพื่อให้เพิ่มขีดความสามารถให้แข่งขันได้กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน และพร้อมยิ่งขึ้นในการก้าวสู่การแข่งขันระดับประชาคมโลกในอนาคตอันใกล้”

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฐิตารัตน์ ธนะรัตน์สมบัติ  โทร 092-291-4245