ประชุม 45th ASEAN Insurance Council (AIC) Meeting และ 20th ASEAN Council of Bureaux (COB) Meeting

ประชุม 45th ASEAN Insurance Council (AIC) Meeting และ 20th ASEAN Council of Bureaux (COB) Meeting

 

 

 

 

 
ประชุม 45th ASEAN Insurance Council (AIC) Meeting และ 20th ASEAN Council of Bureaux (COB) Meeting
 
 
 
 
 
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ในฐานะเลขาธิการสมาคมประกันวินาศภัยไทย และหัวหน้าคณะผู้แทน (Thailand Chief Delegate) พร้อมด้วยผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย เข้าร่วมการประชุมสภาธุรกิจประกันภัยอาเซียน 45th ASEAN Insurance Council (AIC) Meeting และร่วมประชุม 20thASEAN Council of Bureaux (COB) Meeting ในฐานะรองประธานสภาสำนักงานประกันภัยรถผ่านแดนแห่งอาเซียน ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนจากสมาคมประกันภัยต่าง ๆ ของอาเซียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลในการพัฒนา ขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยในอาเซียน รวมถึงการติดตามความคืบหน้าของคณะทำงานต่างๆ ที่อยู่ภายใต้สภาธุรกิจประกันภัยอาเซียน ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมา