วิศวะ จุฬาฯ จับมือคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ มั่นใจเดินหน้าแผน ผลักดันไทยให้พัฒนา เป็นหนึ่งของอาเซียน ในเวลา 20 ปี

วิศวะ จุฬาฯ จับมือคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ มั่นใจเดินหน้าแผน ผลักดันไทยให้พัฒนา เป็นหนึ่งของอาเซียน ในเวลา 20 ปี

 

 

 

 

วิศวะ จุฬาฯ จับมือคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ มั่นใจเดินหน้าแผน
ผลักดันไทยให้พัฒนา เป็นหนึ่งของอาเซียน ในเวลา 20 ปี

 

 

 

ดร.สุพจน์ เตชวนสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย อาจารย์จากภาควิชาสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จัดงานแถลงข่าวในหัวข้อ ‘การจัดการสิ่งแวดล้อมในยุค 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสิ่งแวดล้อม’ เพื่อให้ประเทศไทยเติบโตร่วมกัน (Inclusive Growth) บรรลุเป้าหมายสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ประชากรมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอาเซียน ภายในปี พ.ศ.2579 บนพื้นฐานของแนวคิด ‘เติบโต สมดุล ยั่งยืน’ ทั้งนี้ผู้สนใจติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thailand2580.com