CHANGE the World

ศาลปกครองสูงสุดกลับคำพิพากษาที่ลงโทษรสนาละเมิดอำนาจศาลเป็นยกคำร้อง ปตท.

 

 CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

ศาลปกครองสูงสุดกลับคำพิพากษาที่ลงโทษรสนาละเมิดอำนาจศาลเป็นยกคำร้อง ปตท. เพราะเห็นเจตนารสนาปรารถนาดีต่อประเทศชาติที่ต้องการให้ศาลพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของแผ่นดิน

ฝากผู้ว่าชัชชาติช่วยดูแลอาคารเก่าที่รฟม.จะรื้อเพื่อเป็นทางขึ้นรถไฟฟ้าสายสีม่วง

 
 CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล
 
 
ฝากผู้ว่าชัชชาติช่วยดูแลอาคารเก่าที่รฟม.จะรื้อเพื่อเป็นทางขึ้นรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ได้เวลานโยบายบำนาญประชาชน 3,000 บาทถ้วนหน้าทั้งประเทศ

  ได้เวลานโยบายบำนาญประชาชน 3,000 บาทถ้วนหน้าทั้งประเทศ

ข้อเสนอแนะถึงผู้ว่าชัชชาติเรื่องต้องไม่ต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวจึงจะเกิดตั๋วร่วมราคาเดียวได้

  CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

ข้อเสนอแนะถึงผู้ว่าชัชชาติเรื่องต้องไม่ต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวจึงจะเกิดตั๋วร่วมราคาเดียวได้