เชฟรอนมอบทุนการศึกษา “เยาวชนคนดี” 235 ทุน สานต่อความสำเร็จธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน

เชฟรอนมอบทุนการศึกษา “เยาวชนคนดี” 235 ทุน สานต่อความสำเร็จธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน

 

 

 

เชฟรอนมอบทุนการศึกษา “เยาวชนคนดี” 235 ทุน

สานต่อความสำเร็จธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน

 

 

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “เยาวชนคนดี” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “เชฟรอน พลังใจ พลังคน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง” มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่เป็นบุตรหลานสมาชิกธนาคารพัฒนาหมู่บ้านที่เข้าร่วม ทั้ง 50 หมู่บ้านใน 3 อำเภอ 9 ตำบลของจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง 4 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายตำบลปากพูน เครือข่ายสนามบินฝั่งตะวันตก เครือข่ายตำบลสระแก้ว และเครือข่ายตำบลกลาย รวม 235 ทุน เป็นเงิน 171,000 บาท โดยมีนางสาวสุมิตดานัน จันทวี ผู้จัดการศูนย์ขนส่งทางอากาศ เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

 

เชฟรอนประเทศไทยได้ดำเนินโครงการ “เชฟรอน พลังใจ พลังคน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง” มาตั้งแต่ปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  ส่งเสริมวินัยทางการเงินทั้งระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน ด้วยการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านหรือธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน เสริมสร้างความสามารถในการประกอบอาชีพให้กับครัวเรือน ทั้งอาชีพหลักและอาชีพรอง สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชน เพื่อนำความรู้นั้นๆ ไปพัฒนาชุมชนต่อไป

 

ทั้งนี้ การส่งเสริมการพัฒนาชุมชนด้วยการสนับสนุนด้านการศึกษาของเยาวชน เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของการดำเนินนโยบายด้านสังคมของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ ซึ่งเป็นพันธกิจที่เชฟรอนยึดมั่นและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

 

 

 

ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร

ภัทร ตันดุลยเสรี/ ดารินทร์ นพคุณ / อรภา ช่วยประสิทธิ์

โทร 0-2545-5243/ 0-2545-6930 / 0-2545-6698

อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.