เด็กเก่งไอที สจล. คว้ารางวัล 1st Prize Winner

เด็กเก่งไอที สจล. คว้ารางวัล 1st Prize Winner

 

 

 

เด็กเก่งไอที สจล. คว้ารางวัล 1st Prize Winner

การแข่งขัน Aware Technology Competition Award 2016

 

 

กรุงเทพฯ  16 พฤษภาคม 2560 – นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Aware Technology Competition Award 2016 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้นำความรู้ มาปรับใช้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ก้าวทันโลกในปัจจุบัน โดย นายไตรศักดิ์ ไตรเสนีย์ (ขาว) ได้รับรางวัลชนะเลิศ 1st Prize Winner พ่วงด้วยรางวัล Best Presentation Award มาครอง จากผลงาน “Quickpay” แอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้ทุกการใช้จ่ายภายในโรงเรียนเป็นเรื่องง่ายชึ้น ขณะที่ นางสาวอมิตา มงคลปรีดาไชย (ซ้าย) ได้รับรางวัล The Best Innovation Award จากผลงาน “SubSend” แอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อสินค้าโดยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลามากยิ่งขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้ ณ บริษัท อะแวร์คอร์เปอเรชั่น จำกัด อาคารพหลโยธินเพลส