เปิดรับสมัคร ครู - อาจารย์ ที่สนใจร่วมเดินทางตามรอยพระราชา

เปิดรับสมัคร ครู - อาจารย์ ที่สนใจร่วมเดินทางตามรอยพระราชา

 

 

 

เปิดรับสมัคร ครู - อาจารย์ ที่สนใจร่วมเดินทางตามรอยพระราชา
ฟื้นฟูสภาพป่า แหล่งน้ำ ป่าอยู่ได้ คนก็อยู่รอด
“พออยู่ พอกิน” ปลูกป่าในใจคน สร้างบ้านให้เนื้อทราย จังหวัดเพชรบุรี
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี
 
 
 
 
✦———————————————————————✦
*โครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 15”
* วันเสาร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 (2 วัน 1 คืน)
* เปิดรับสมัคร ครู - อาจารย์ ทั่วประเทศ จำนวน 30 ท่าน เข้าร่วมโครงการ เพื่อร่วมสืบสานศาสตร์พระราชา พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพแห่งความเป็นครู และร่วมกันถ่ายทอดนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด พร้อมแนวทางการปลูกฝังคุณธรรม ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ให้เกิดขึ้นเป็นวัฒนธรรมที่ยั่งยืนในสังคมไทยสืบไป ตลอดจนท่านจะสามารถนำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมในครั้งนี้ไปต่อยอดพร้อมสร้างสื่อการสอนมิติใหม่ที่เชื่อมโยงกับศาสตร์พระราชา
*เปิดรับสมัครตั้งวันนี้ - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://bit.ly/3Han3Sc
 
*ประกาศผลการคัดเลือก ครู - อาจารย์ ที่ผ่านการคัดเลือก วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 (ประกาศผลทาง FB: ตามรอยพระราชา - The King's Journey)
*ครู - อาจารย์ ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตร 2 วัน 1 คืน และชำระเงินค่าลงทะเบียน 2,500 บาท จากราคาปกติ 24,500 บาท เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าหลักสูตร วิทยากร และอุปกรณ์ตลอดการทำกิจกรรม
ปล. หากครู - อาจารย์ ที่ผ่านการคัดเลือกและไม่ได้ดำเนินการชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ และหากชำระเงินยืนยันสิทธิ์ แต่ไม่สามารถมาเข้าร่วมโครงการได้ในวันจัดกิจกรรม ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน และขอตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมโครงการในครั้งต่อไปไม่ว่ากรณีใด ๆ
*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณจารุกัญญ์ จารุภุมมิก (เนยหอม) 099-397-5333 คุณวิวิศนา นิสสัยดี (เนยลิซ่า) 089-517-7782 และคุณภาณุวัฒน์ สาสนัส (ข้าวโอ๊ต) 084-9538361
*กรุณาศึกษาหมายเหตุก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
1. ครู - อาจารย์ ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ใบประกาศนียบัตรจากทางโครงการ (สำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมครบ 2 วัน 1 คืน เท่านั้น)
2. ครู - อาจารย์ ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม และต้องมีผลตรวจ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Test โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางมาร่วมโครงการ (พร้อมเตรียมหลักฐานยืนยันการฉีดวัคซีน)
ปล. กรณี ครู - อาจารย์ ได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม ต้องได้รับบูสเตอร์เข็ม 3 แล้ว จึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้
 
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่กรุณาสมัครเข้าร่วมโครงการ