พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ รวม 10 พระองค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ รวม 10 พระองค์

 

 

 

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ รวม 10 พระองค์

 


เวลา 09.27 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าหน้าที่อาลักษณ์อ่านกระแสพระบรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ รวม 10 ฉบับ


โดยให้เฉลิมพระปรมาภิไธยพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมชนกนาถ เป็น "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" และเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เป็น "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"


จากนั้น พระบรมวงศ์อีก 8 พระองค์ที่ได้รับสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ เข้าไปเฝ้าฯ หน้าพระราชอาสน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำพระมหาสังข์ ใบมะตูม และทรงเจิม แล้วพระราชทานพระสุพรรณบัฏพระนามาภิไธยและพระนามที่ได้รับสถาปนา


สำหรับพระบรมวงศ์ที่ได้รับสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ ประกอบด้วย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ออกพระปรมาภิไธยโดยย่อว่า "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร บรมนาถบพิตร"
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ออกพระนามโดยย่อว่า "สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง"


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ออกพระนามโดยย่อว่า "สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า เจ้าฟ้า.." และทรงกรมฝ่ายในเป็น "กรมสมเด็จ"

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ออกพระนามโดยย่อว่า "พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า.." และทรงกรมฝ่ายในเป็น "กรมพระ"

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ออกพระนามโดยย่อว่า "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า.." และทรงกรมฝ่ายในเป็น "กรมหมื่น"

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ออกพระนามโดยย่อว่า "สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า.."

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ออกพระนามโดยย่อว่า "สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า.."

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ออกพระนามโดยย่อว่า "สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้า.."

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ออกพระนามโดยย่อว่า "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า.."

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ออกพระนามโดยย่อว่า "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า.."


เจ้าหน้าที่อาลักษณ์อ่านกระแสพระบรมราชโองการประกาศเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยระบุว่า "ทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นพระโสทรกนิษฐภคินีที่ได้ทรงร่วมสุขร่วมทุกข์มาแต่ทรงพระเยาว์ เมื่อทรงเจริญพระชมนายุก็ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจสนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี ด้วยพระวิริยะอุตสาหะเป็นคุณูปการแก่ประเทศชาติ และอาณาประชาราษฎร์อย่างใหญ่หลวงเป็นเอนกประการ ครั้นในรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในหลายวาระ และช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจน้อยใหญ่ที่สืบเนื่องมาแต่ครั้งรัชสมัยสมเด็จพระบรมชนกนาถให้ดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย สมควรจะยกย่องพระเกียรติยศตามฐานะแห่งพระบรมราชวงศ์"


ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ

"ทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเป็นพระโสทรกนิษฐภคินีอีกพระองค์หนึ่งที่ได้ทรงร่วมสุขร่วมทุกข์มาแต่ทรงพระเยาว์ เมื่อทรงเจริญพระชนมายุได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีโดยเฉพาะการทรงงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และด้านการแพทย์ก่อให้เกิดแก่ประเทศชาติเป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยะประเทศจวบจนรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงงานอย่างต่อเนื่องด้วยพระวิริยะ อุตสาหะ เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย สมควรจะยกย่องพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณี"