วัดพระพุทธบาทตากผ้า ทรงคุณค่าสืบทอดพระพุทธศาสนา ตามรอยธรรม องค์พระสัมมา ณ.ถิ่นล้านนามาลำพูน.

วัดพระพุทธบาทตากผ้า ทรงคุณค่าสืบทอดพระพุทธศาสนา ตามรอยธรรม องค์พระสัมมา ณ.ถิ่นล้านนามาลำพูน.

 

            

@CHANGE into Magazine Sutthikhun Kongthong
CHANGE in-your-life เรื่อง : ปราริชาติ ปลื้มจิตต์ตระกูล
 
 
วัดพระพุทธบาทตากผ้า ทรงคุณค่าสืบทอดพระพุทธศาสนา ตามรอยธรรม องค์พระสัมมา ณ.ถิ่นล้านนามาลำพูน.
 
 
วัดพระพุทธบาทตากผ้า ตั้งอยู่ ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน มีเนื่อที่ประมาณ 175 ไร่ อยู่ใกล้ดอยช้างและดอยเครือ ห่างจากตัวเมืองลำพูนประมาณ 19 กิโลเมตร เป็นปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดลำพูน ตามตำนาน กล่าวว่าสมัยพุทธกาล สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาโปรดในดินแดนสุวรรณภูมิ เมื่อเดินทางมาถึงบริเวณวัดพระพุทธบาทตากผ้าในปัจจุบัน ทรงอธิษฐานประทับรอยพระพุทธบาทหลวงไว้ เพื่อเป็นที่สักการะของมวลหมู่เทวดาและมนุษย์และทรงตรัสให้พระอานนท์อัครสาวกนำจีวรไปตากบนผาลาด ใกล้ที่ประทับ ซึ่งปรากฏรอยเลือนลางอยู่ จึงเป็นที่มาของชื่อวัดตามตำนานสืบทอดมา
 
 


 
 
เจ้าคุณพระพุทธบาทพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า สิริอายุ 64 ปี ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 จนปัจจุบัน รวม 16 ปีแล้ว เล่าให้ฟังว่า วัดพระพุทธบาทตากผ้า เป็นพระอารามหลวง วัดนี้ตั้งมานานแล้วกว่า 300 ปีมีปูชนียสถานที่สำคัญอยู่ 2 แห่ง คือ รอยพระพุทธบาท และรอยตากผ้า ทั้งสองอย่างนี้รวมกัน จึงเป็นที่มาของชื่อวัดซึ่งเป็นพระอารามหลวง เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณร และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำพูนแห่งที่ 1 ทางวัดได้ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมตั้งแต่ครั้งสมัยหลวงปู่ครูบาพรหมมาท่านเป็นเจ้าอาวาส ซึ่งท่านได้ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรได้เรียนด้วยปฏิบัติด้วยควบคู่กัน ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้พระสงฆ์สามเณรได้เดินทางมาศึกษาปฏิบัติมากขึ้นเป็นลำดับ จนเกิดความเจริญรุ่งเรืองแบบสูงสุด ซึ่งอาตมาได้สืบทอดเจตนารมณ์ของหลวงปู่ที่ได้ทำไว้ โดยพยายามปฏิบัติให้เหมือนเช่นเดียวกับที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่
 
 


 
ในแต่ละปีนั้น เจ้าอาวาส บอกว่าทางวัดพระพุทธบาทตากผ้า จัดกิจกรรมหลายอย่าง เช่น สรงน้ำรอยพระพุทธบาท พระบรมสารีริกธาตุ…ประเพณีเดินขึ้นดอยตามรอยพระธาตุสี่ครูบา(บันไดทั้งหมด 469 ขั้น) มีการตักบาตรเทโวโรหณะ ซึ่งเป็นงานประจำจังหวัดลำพูน โดยทางวัดพระพุทธบาทตากผ้าถือได้ว่าเป็นทั้งสถานปฏิบัติธรรมและเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ในปีที่ผ่านมา เราเปิดตัวโครงการให้เป็นวัดท่องเที่ยววิถีพุทธ ท่องเที่ยวไปตามจุดต่างๆ ที่สำคัญภายในวัดแล้วจัดกิจกรรมส่งเสริมในเรื่องของสมาธิ และปัญญา
 
เจ้าคุณพระพุทธบาทพิทักษ์ บอกว่ารอยพระพุทธบาท รอยตากผ้าและพระธาตุสี่ครูบา อาตมาขอแนะนำว่าเป็นจุดที่พุทธศาสนิกชนทุกท่าน หากเดินทางมาวัดพระพุทธบาทตากผ้า ขอให้มากราบสักการะกัน ซึ่งปูชนียสถานเหล่านี้ เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของคนที่มีคุณธรรมสูงส่ง มีความดีงามเป็นเลิศ และสามารถนำไปเป็นแนวปฏิบัติในชีวิตด้วย
 
 


 
 
การมองสิ่งผิดเป็นถูกในสังคมยุคปัจจุบันของมนุษย์นั้น เจ้าอาวาส บอกว่าเป็นเรื่องที่เราต้องตั้งสติในการรับข้อมูลต่างๆ มีสติและพิจารณาให้รอบคอบ เพราะการที่เรารับข้อมูลข่าวสารบางทีก็ผิดบ้างถูกบ้าง จริงบ้าง ไม่จริงบ้าง มากบ้างน้อยบ้าง เพราะโลกมนุษย์เรามีแต่ความบกพร่อง ไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ในเรื่องที่ดีก็มีเยอะแยะ ให้เราเลือกสรรเอา ที่ฟังแล้วดูแล้วประเทืองสติปัญญา และส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรม คุณงามความดี เรื่องไหนที่ฟังแล้วทำให้จิตใจหดหู่เราก็จะจมอยู่กับอารมณ์ที่ไม่ดี แทนที่เราจะมีโอกาสคิดในเรื่องดีๆ หากเราไปจมเรื่องขยะเราจะพลาดในเรื่องทำความดี
 
ส่วนปัจจุบันนี้ข่าวเกี่ยวกับการที่พระสงฆ์บางรูปประพฤติตนในทางเสื่อมเสียนั้น เจ้าคุณพระพุทธบาทพิทักษ์ บอกว่า เรื่องของความผิดพลาดการประพฤติปฏิบัติของแต่ละคนนั้นย่อมไม่เหมือนกัน และไม่เท่ากันอยู่แล้ว บางท่านบางองค์อาจกระทำการเพราะความประมาทเลินเล่อ กับสิ่งที่มายั่วยุทำให้เกิดการประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้องก็สามารถเกิดขึ้นได้ ถือเป็นเรื่องเฉพาะตัว มองว่ามีเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่พระสงฆ์ที่บำเพ็ญประโยชน์มีคุณค่าทางสังคมทางศาสนา พัฒนาอะไรต่างๆที่ดีๆ ยังมีอยู่เยอะมากมาย ซึ่งอาจจะมีบ้างนิดหน่อยที่หลุดไปบ้าง ซึ่งก็มีทุกกลุ่มทุกสาขาเป็นเรื่องปกติของโลก ต้องคัดสรรเรื่องที่ไม่ดี ถือเป็นความธรรมดาโลก ยังมีคนดีหรือพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีกมากมาย
 
เจ้าคุณพระพุทธบาทพิทักษ์ กล่าวเชิญชวนพุทธศาสนิกชนว่า เมื่อญาติโยมตั้งใจเดินทางมายังวัดพระพุทธบาทตากผ้าแล้ว ขอให้มากราบไหว้สิ่งที่เป็นมงคล โดยเฉพาะหลวงปู่ครูบาพรหมมาของเราท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นที่เคารพของผู้คนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ครอบครัวของท่านก็เป็นครอบครัวปฏิบัติธรรม พ่อท่านบวชเป็นพระ พี่ชายและน้องชายท่านก็บวชเป็นพระ เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
 
พุทธศาสนิกชนทราบในปฏิปทาหลั่งไหลมากันที่วัด และยกย่องเรียกท่านว่าครูบา ทั้งสี่องค์ พ่อลูก เมื่อมากราบไหว้ให้ระลึกถึงคุณงามความดีของท่าน และสิ่งสำคัญ คือสืบเนื่องไปถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า…กราบรอยพระพุทธบาท ก็ให้นึกถึงคุณอันประเสริฐของพระพุทธเองค์ คือ พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อทุกท่านได้กราบสักการะคุณงามความดี จิตใจบังเกิดความปิติสุข ก็จะต่อยอดส่งผลให้เราทำดีในอนาคตต่อไป. สาธุ
 
 
 
 
วัดพระพุทธบาทตากผ้า ที่เราเดินทางมา มีบรรยากาศที่สงบ และกว้างขวาง ท่ามกลางธรรมชาติที่เด่นสะดุดตาคือ มองเห็นบรรไดทอดยาวสู่ พระธาตุสี่ครูบา ซึ่งตั้งอยู่บนดอย ส่วนบริเวณด้านล่างเป็นวิหารที่มีรอยพระพุทธบาท และรอยตากผ้าตามตำนาน ด้านข้างริมกำแพงวัดส่งเสริมให้มีร้านค้าขายสินค้าประจำท้องถิ่น แต่มีจำนวนน้อยลงด้วยผลกระทบจากปัญหาวิกฤตโควิด…การเดินทางมาวัดหากใช้เส้นทางรถยนต์สะดวกสบายด้วยถนนลาดยาง
 
หนึ่งสถานที่ควรค่าทัศนา ก่อเกิดสติปัญญา มาฟังธรรม เจ้าคุณพระพุทธบาทพิทักษ์…รักษาสืบสาน ตำนานครูบาพรหมมา…ตามรอยกราบสักการะองค์พระสัมมา สืบศาสน์พระพุทธศาสนา วัดพระพุทธบาทตากผ้า มาลำพูน.