เปิดกรุ…ตำนานพระรอดลำพูนหลวง..วัดมหาวัน กว่าพันปี พระนางจามเทวีทรงสร้าง..ไม่โรยร้าง รุ่งเรืองดังเมืองสวรรค์.

เปิดกรุ…ตำนานพระรอดลำพูนหลวง..วัดมหาวัน กว่าพันปี พระนางจามเทวีทรงสร้าง..ไม่โรยร้าง รุ่งเรืองดังเมืองสวรรค์.

 

   

 

 

 @CHANGE into Magazine Sutthikhun Kongthong

 

CHANGE in-your-life เรื่อง : ปราริชาติ ปลื้มจิตต์ตระกูล
 
 

 

เปิดกรุ…ตำนานพระรอดลำพูนหลวง..วัดมหาวัน กว่าพันปี พระนางจามเทวีทรงสร้าง..ไม่โรยร้าง รุ่งเรืองดังเมืองสวรรค์.
 
 

 

ครูบาฯประกอบบุญ สิริญาโน เจ้าอาวาสวัดมหาวัน สิริอายุ 42 ปี โดยรับตำแหน่งเต้าอาวาสมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2562 บอกเล่าถึงตำนานของวัดมหาวัน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนว่า เป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยปฐมกษัตรีย์ แห่งนครหริภุญชัย คือ พระนางจามเทวี วัดมหาวันสร้างขึ้นพร้อมกับเมืองลำพูน หรือที่เรียกว่า เมือง หริภุญชัยในประวัติศาสตร์จารึกทางโบราณคดี ในปีพุทธศักราช 1200 ฤษีวาสุเทพ และสุกกทันตฤษี และฤษีอีกนับ 100 องค์ได้สร้างเมืองนี้ขึ้นมา โดยได้เชิญพระนางจามเทวี ธิดาเจ้ากรุงละโว้ขึ้นมาปกครองเป็นปฐมกษัตริย์
 
  
 
วัดมหาวันถือว่าเป็นวัดหลวงของพระนางจามเทวี นับตั้งแต่สมัยหริภุญชัยเป็นต้นมา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญซึ่งคนทั่วประเทศหรือทั่วโลกรู้จักก็คือ พระรอดวัดมหาวัน พระรอดวัดมหาวันนั้นมีความสำคัญอยู่ 2 นัยยะ คือ พระรอดหลวง หรือพระพุทธสิกขีปฏิมากรนั้น เป็นพระศิลาดำ ที่พระนางจามเทวีนำมาจากเมืองละโว้ มาตั้งไว้เป็นพระคู่บ้านคู่เมือง เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนที่นับถือศาสนาพุทธ โดยตำนานแล้ว พระรอดหลวงสร้างมาจากประเทศอินเดีย สร้างที่เมืองอโยธยาธปุระสร้างจากก้อนหินที่พระพุทธเจ้าทรงนั่งซึ่งปรากฏอยู่ในพระไตรปิฏก
 
จากนั้นมาเกือบหนึ่งพันปี กษัตริย์ในรัฐมอญ ได้ไปบูรณะพุทธคยา และเมืองอินเดีย ได้เห็นก้อนหินที่คนกราบไหว้บูชา จึงมีศรัทธาเลื่อมใสเป็น ราชศรัทธาตัดก้อนหิน แล้วแกะเป็นพระพุทธรูป นำมามอบให้แก่เมืองในสุวรรณภูมิ ทางกรุงละโว้ได้มา 2 องค์ เมื่อพระนางจามเทวีจะเสด็จ ขึ้นมาครองนครหริภุญชัย พระองค์ได้นำพระพุทธรูปมา 3 องค์ด้วยกัน 1.พระพุทธสิกขีปฏิมากร พระรอดหลวงที่ประดิษฐานในวิหารหลวงทองคำแห่งวัดมหาวันนี้ 2.พระเสตังคมณี บัดนี้ได้ประดิษฐานวัดเชียงมั่น จังหวัดเชียงใหม่ และ3. พระพุทธละโว้ซึ่งเป็นพระพุทธรูปมีความสูงเท่ากับขนาดองค์จริงของพระบิดาของพระนางจามเทวี คือกษัตริย์ละโว้นั่นเอง แต่พระพุทธรูปองค์นี้ได้สาปสูญหายไป ด้วยเหตุนี้วัดมหาวันแห่งนี้จึงเป็นวัดหลวง เป็นวัดที่ได้รับความอุปถัมภ์ เป็นศาสนอุปถัมภ์ภกจากกษัตริย์ในหริภุญชัยตั้งแต่พระนางจามเทวีสืบมา ดังคำขวัญที่ว่า “วัดมหาวันเป็นวัดที่กษัตริย์สร้าง ไม่โรยร้างรุ่งเรืองดังเมืองสวรรค์”
 
  
 
พระรอดวัดมหาวันนั้น พระครูบาฯประกอบบุญ บอกว่า ถ้าเปรียบเทียบแล้ว คือ soft power (พลังที่กระตุกจิต กระชากใจคนทั้งโลก)ในสมัยนี้ โดยพระรอดวัดมหาวันนั้น ฤษีทั้ง 5 องค์ ได้ร่วมกันจำลองจากพระรอดหลวงองค์ที่เป็นศิลาดำ โดยจำลองมาเป็นพระรอดทั้ง 5 พิมพ์ เพราะมีฤาษีทั้ง 5 ตนเป็นประธาน และคำว่าพระรอดนั้น มาจากคำว่า ฤษีนารอด ซึ่งเป็นผู้สร้างพระรอดให้เป็นที่พึ่งแก่มวลมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย “ดินลำพูนจึงเป็นดินที่แพงที่สุดในโลก แค่ปลายนิ้วก้อยก็ราคาหลายสิบล้าน”
 
พระรอดมีความสำคัญในพุทธพิมพ์ คติในการสร้างนั้นสมัยโบราณ มี 2 นัยยะ ประการแรกสร้างไว้เพื่ออธิบายถึงคติความเชื่อว่า ศาสนาพุทธเรานี้พระพุทธเจ้ามีมากเท่าเม็ดหินเม็ดทรายในมหาสมุทร คือพระพุทธเจ้าในอดีต พระพุทธเจ้าในปัจจุบัน และพระพุทธเจ้าที่จะปรากฎในอนาคต เรียกกันว่าพระพุทธเจ้าทั้ง 3 กาล ตามคติความเชื่อของมหายาน การสร้างพุทธพิมพ์ การสร้างพระรอดนั้น ก็เปรียบว่าเป็นการสร้างพระพุทธพิมพ์ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา และบรรจุไว้ในศาสนสถานต่างๆ
 
แต่ว่าความพิเศษของพระรอดนั้น ตามตำนานที่พระฤษีพันกว่าปีได้สร้างไว้ คือ ผูกพยนต์อาถรรพ์ไว้กลางวัดมหาวันนี้ เพื่อให้อาถรรพ์พุทธคุณนั้นปกปักรักษาบ้านเมืองให้แคล้วคลาดปลอดภัย แต่ว่าหัวใจสิ่งสำคัญของการสร้างพระรอดอีกเรื่องคือ เป็นพระของนักรบ อธิบายว่า เมื่อ พระนางจามเทวีซึ่งครองเมืองเป็นอิสตรี ฤษีหรือบรรดาทแกล้วทหารกล้าทั้งหลายก็มีความประหวั่นพรั่นพรึงว่าจะเกิดศึกสงคราม เพราะเห็นว่าเมืองมีสตรีครอง จึงได้สร้างพุทธพิมพ์ให้ทหารไว้ติดตัวเวลาออกรบเวลามีข้าศึกตามเมืองต่างๆ เพราะว่าเมืองหริภุญชัยสร้างขึ้นมาสมัยนั้นยังมีชนเผ่าโบราณ ที่เรียกว่าชาววะ และมีการรบพุ่งกันในตำนาน “พระรอดจึงเป็นพระของนักรบ ที่เรียกว่า Buddha warrior “
เจ้าอาวาสวัดมหาวันอธิบายว่า พระรอดที่แปลงมาจากพระพุทธสิกขีพระพุทธรูปศิลานั้น สิกขีมาจากคำว่า พระศิลา+สุขี เมื่อบูชาแล้วจึงมีความสุข พระรอดมีอยู่ 5 พิมพ์ 5 องค์ คือ พิมพ์ใหญ่ พิมพ์กลาง พิมพ์เล็ก พิมพ์ต้อ และพิมพ์ตื้น ฤษีทั้ง 5 ตนเป็นผู้สร้างทำพิธีพุทธาภิเษกสร้างด้วยว่านยา 1,000 ชนิด และทำพิธีในวัดมหาวัน เผา 7วัน 7 คืน และอาบน้ำว่าน อีก 7 วัน 7 คืน จึงเป็นตำนานและตำราสิบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งอาตมาเป็นเจ้าอาวาส ก็สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เพราะอาตมาเป็นคนในพื้นที่ เป็นคนวัดมหาวัน…ในอดีตปู่ทวดของอาตมาก็เป็นอดีตเจ้าอาวาส จึงสืบทอดกีนมาเป็นลำดับโดยสายเลือดและตระกูล
 
 

 
 
พระรอดของเก่านั้น นานๆ ที เราถึงจะได้เห็นสักครั้งหนึ่ง โดยทางวัดจะนำเอาออกมา หรือว่าอาจมีคนที่นำไปบูชานำมาเผยแพร่ ในสมัยก่อนทางวัดมหาวันมีการขุดค้นกรุพระรอด ซึ่งอดีตที่ผ่านมามีการเช่าซื้อกันไปในราคาที่สูง ยิ่งปัจจุบันแล้วราคายิ่งสูงมาก เพราะ “พระรอดนั้น เป็นหนึ่งในพุทธเบญจภาคี พระเครื่องยอดนิยมระดับประเทศ ระดับโลกและพระรอดมีกรุเดียว คือ กรุวัดมหาวัน”
 
ทุกวันนี้ วัดมหาวันเป็นวัดที่เปิดให้บรรดานักท่องเที่ยว พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ทั่วโลก ได้มาสัมผัส ได้มากราบไหว้บูชา อันดับแรกคือ ความเชื่อในการเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ความเชื่อ ความศักดิ์สิทธิ์ของพุทธพิมพ์ และความศักดิ์สิทธิ์ของพระรอด เชื่อในคุณวิเศษและจิตยามนต์ที่อยู่ในพระรอดที่สืบทอดกันมา 1,400 ปี แต่ว่าอีกประการหนึ่ง เมื่ออาตมาได้มาเป็นเจ้าอาวาสเราได้ทำให้พระรอดนั้น เป็นพระของคนทั้งแผ่นดิน เพราพระรอดนั้นสร้างมาจากดินและ พระรอดนั้นก็ติดปากคนไทยทั่วประเทศ “เราจึงมีสโลแกนที่บอกว่าพระรอดช่วยให้รอด “อย่างที่ปรากฏมาในสถานการณ์โควิด19 นี้ อาตมาได้อาศัยบุญบารมีของพระรอด อาศัยการสั่งสมและปฏิบัติของอาตมา ตลอดจนการรวมพลังใจการมีส่วนร่วมของชุมชน ทางวัดได้ช่วยเหลือสถานการณ์โควิดเข้าปีที่ 3 แล้ว กว่าสิบล้านบาท รวมถึงทุนการศึกษา การดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จนเป็นผลงานที่ประจักษ์ในระดับจังหวัดและประเทศที่ผู้คนต่างชื่นชม เพราะฉะนั้นพระรอดช่วยให้รอด รอดจากความจน รอดจากอุปสรรค รอดจากภยันตรายตามความเชื่อ และรอดจากสถานการณ์โควิดนี้ด้วย
 
 

 
 
พระครูบาฯประกอบบุญ สิริญาโน เจ้าอาวาสวัดมหาวันกล่าวทิ้งท้าย…อาตมาขอฝากไว้ คำว่าพระรอดนั้น เป็นสิ่งมงคล พระรอด ประกอบด้วยพยัญชนะ ร อ ด…ร นั้น เมื่อมากราบพระรอดแล้วจะมีความเจริญรุ่งเรือง รักษาศีล รักษาธรรม…อ นั้นคือ มีอายุมั่นขวัญยืน มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์…ด นั้นคือว่า เมื่อบูชา พระรอดแล้ว จะดวงดีและเด่นดัง เมื่อเรามากราบพระรอดแล้วสำคัญที่สูด พระรอดช่วยให้รอดพ้นจากอวิชชา เมื่อเราไหว้พระก็ให้นับถือพระ ปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าอยู่ในทาน ในศีล.. รักษาศีล เจริญเมตตาภาวนา สิ่งสำคัญที่สุด สิ่งที่พระรอดนำพาให้พวกเราได้ทำก็คือว่า ให้รู้จักทำทาน ประการแรก การให้ ให้ความรัก ให้ความสามัคคีแก่กัน ให้คนไทยมีความสุขด้วยความรัก ประการสอง ให้มีวาจาที่อ่อนหวานมีวาจาอันเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน ประการที่สาม ให้มีกริยาอาการนิสัยที่อ่อนน้อมและถ่อมตนมีไมตรีจิตให้กันและกัน ประการที่สี่ ให้ทุกท่านมีความเสมอต้นเสมอปลาย หมายความว่า เมื่อทำความดีแล้วก็ให้ทำความดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง มีความเชื่อมั่นในตนเอง ตั้งใจทำความดี แล้วประโยชน์โสตถิผล จะบังเกิดแก่ท่านทั้งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม เจริญพร.
 
 

 
 
 
พระรอดหลวงวัดมหาวัน หนึ่งตำนานความเชื่อความศรัทธา ปาฏิหาริย์ กรุวัดมหาวัน อันมีครูบาฯประกอบบุญ สิริญาโนเจ้าอาวาส ประกาศสืบสาน พุทธศาสนาพุทธปัญญา พุทธบารมี อีกหนึ่งตำนานที่เป็นของดี พระเครื่องยอดนิยมในเบญจภาคี ต้องที่นี่…เมืองลำพูน.