CHANGE Environment

“กทม. เมืองพัทยาและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ต้องไม่คืนภาษีป้ายให้ปตท.

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล


“กทม. เมืองพัทยาและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ต้องไม่คืนภาษีป้ายให้ปตท. มิฉะนั้นจะเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา154ซึ่งมีโทษหนักกว่ามาตรา157”

 

อ่านเพิ่มเติม...

“เร่งรีบเปิดประมูลบงกช เอราวัณด้วยระบบ ‘แบ่งกันผลิต’ เพื่อกินรวบแหล่งปิโตรเลียมต่อไปอีก36 ปี ใช่หรือไม่”

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

“เร่งรีบเปิดประมูลบงกช เอราวัณด้วยระบบ ‘แบ่งกันผลิต’ เพื่อกินรวบแหล่งปิโตรเลียมต่อไปอีก36 ปี ใช่หรือไม่”

อ่านเพิ่มเติม...

"ตอบโจทย์ทิศทางรัฐวิสาหกิจไทย"

 

 

 CHANGE The World  รสนา โตสิตระกูล

 

"ตอบโจทย์ทิศทางรัฐวิสาหกิจไทย"

อ่านเพิ่มเติม...

ทำไมรัฐบาลจึงดูแลเอาใจนายทุนบางกลุ่มบางพวกเป็นอย่างดี

 

ทำไมรัฐบาลจึงดูแลเอาใจนายทุนบางกลุ่มบางพวกเป็นอย่างดี

 

อ่านเพิ่มเติม...

"ต้องทำให้ พรบ.พัฒนาการกำกับรัฐวิสาหกิจฯ เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างแท้จริง"

 

 

"ต้องทำให้ พรบ.พัฒนาการกำกับรัฐวิสาหกิจฯ เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างแท้จริง"

 

อ่านเพิ่มเติม...