สหรัฐฯนำเข้าน้ำมันดิบจากไทยไปกลั่นขายทุกปี?

สหรัฐฯนำเข้าน้ำมันดิบจากไทยไปกลั่นขายทุกปี?

 

 

 

สหรัฐฯนำเข้าน้ำมันดิบจากไทยไปกลั่นขายทุกปี?

 

มล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี กล่าวว่า ผู้ผลิตสินค้าไทย เกษตรกรไทย จะแข่งขันอย่างไรในเวทีโลก?
โปรดพิจารณาด้วยว่า 
ค่าที่ดินสหรัฐฯ แพงกว่าไทย 
ค่าแรงสหรัฐฯ แพงกว่าไทยมากๆ
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมสหรัฐฯ สูงกว่าไทยมากๆ
ต้นทุนสหรัฐฯ จึงควรสูงกว่าไทย

และ สหรัฐฯนำเข้าน้ำมันดิบจากไทยไปกลั่นขายทุกปี ตั้งแต่ปี 2543

 

 http://www.changeintomag.com/index.php/change-environment/2161-2016-04-29-13-34-834