BAM มอบเงินสมทบกองทุนปรับปรุงห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศิริราช

BAM มอบเงินสมทบกองทุนปรับปรุงห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศิริราช

 

 

BAM มอบเงินสมทบกองทุนปรับปรุงห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศิริราช

ในการจัดแสดงละครเวที “ฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคัล”

 

นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเงินสนับสนุนการจัดแสดงละครเวที “ฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคัล” จำนวน 5,000,000 บาท โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วยผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อสมทบกองทุน “ปรับปรุงห้องผ่าตัดโรงพยาบาลศิริราช” ให้มีความทันสมัย รองรับการให้บริการผู้ป่วย รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผ่าตัด เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ BAM ยังมีนโยบายส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของประเทศ ร่วมแก้ปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐ ด้วยการจัดทำโครงการมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยให้มีสุขภาพที่ดีต่อไป