สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมแสดงความยินดี รองเลขาธิการ คปภ. และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมแสดงความยินดี รองเลขาธิการ คปภ. และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

 

 

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมแสดงความยินดี รองเลขาธิการ คปภ. และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

 

ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย นำคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับรองเลขาธิการ คปภ. และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ รวม 4 ท่าน ได้แก่ นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ นายอาภากร ปานเลิศ รองเลขาธิการ ด้านกำกับ นางสาวชญานิน เกิดผลงาม รองเลขาธิการ ด้านส่งเสริมและพัฒนา และ นางมยุรินทร์ สุทธิรัตนพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ในโอกาสนี้ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้แสดงถึงความมุ่งมั่นในการประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด และพร้อมให้การสนับสนุน สำนักงาน คปภ. เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยของประเทศให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศต่อไป เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงาน คปภ.