BBGI ร่วมกับ SCGC และ QTC ประกาศความสำเร็จการทดลองน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพ

BBGI ร่วมกับ SCGC และ QTC ประกาศความสำเร็จการทดลองน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพ

 

 

BBGI ร่วมกับ SCGC และ QTC ประกาศความสำเร็จการทดลองน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพ

‘Bio-Based Transformer Oil’ เริ่มนำร่องที่ จ. ระยอง พร้อมขยายผลเชิงพาณิชย์

 

ระยอง – 31 พฤษภาคม 2567 : BBGI พร้อมพันธมิตร ได้แก่ SCGC และ QTC ประกาศความสำเร็จอีกขั้นของความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Innovation ใน “โครงการพัฒนาและผลิตน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพ (Bio-Based Transformer Oil) จากน้ำมันปาล์ม” โดยได้ทดลองใช้งานในหม้อแปลงไฟฟ้าจริง ได้ผลตามมาตรฐานสากล มีความปลอดภัยในการใช้งาน พร้อมส่งมอบให้ลูกค้านำร่องเป็นครั้งแรกที่ จ. ระยอง เตรียมต่อยอดการผลิตเชิงพาณิชย์ ช่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่นโยบายเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพ (Bio-Based Transformer Oil) จากน้ำมันปาล์มทำหน้าที่เป็นฉนวนไฟฟ้าและช่วยระบายความร้อนภายในหม้อแปลงไฟฟ้า

โครงการพัฒนาและผลิตน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพโดยใช้น้ำมันปาล์ม สอดคล้องกับนโยบายพลังงานสะอาดและนโยบายเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ของภาครัฐ รวมถึงมาตรการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมันของคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ที่ต้องการกระตุ้นปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มผ่านความต้องการใช้น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพในประเทศไทย ทั้งนี้ถือว่าเป็นการต่อยอดและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำมันปาล์ม เป็นทางเลือกในการรองรับปริมาณน้ำมันปาล์มซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศในอนาคตได้  นอกจากนั้นยังเป็นการลดการนำเข้าน้ำมันหม้อแปลงชีวภาพจากต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันผู้ผลิตหม้อแปลงจะต้องมีการนำเข้าน้ำมันหม้อแปลงชีวภาพจากต่างประเทศมาเพื่อใช้งาน 100%  

 

 

นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI กล่าวถึงความสำเร็จของโครงการพัฒนาและผลิตน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพ (Bio-Based Transformer Oil) จากน้ำมันปาล์ม ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บริษัท บีบีจีไอ ไบโอดีเซล จำกัด หรือ BBGI BI บริษัท เอสซีจี
เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC และ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ว่า “การทดลองเพื่อผลิตน้ำมันหม้อแปลงชีวภาพได้ผลเป็นไปตามมาตรฐานสากลของน้ำมันหม้อแปลงชนิดจุดติดไฟสูง (High Fire Point) หรือ IEC 62770 ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวทำให้มีความปลอดภัยในการใช้งานสูง อีกทั้งสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ (biodegradable) จึงได้มีการเติมในหม้อแปลงไฟฟ้าจริงและส่งมอบให้ลูกค้าเอกชนใช้งานเป็นครั้งแรกที่ จ. ระยอง รวมถึงเตรียมความพร้อมขยายผลในเชิงพาณิชย์ต่อไป”

          นายสุเมธ เจริญชัยเดช Central Research and Development Director เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือSCGC กล่าวเพิ่มเติมว่า “SCGC ผู้เชี่ยวชาญด้าน Green Innovation ได้ใช้เทคโนโลยีตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) ซึ่งเป็นสารสำคัญในการเปลี่ยนน้ำมันปาล์มให้กลายเป็นน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพที่มูลค่ามากขึ้น โดยการพัฒนาในครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกันแบบ Open Innovation เพื่อดึงศักยภาพของแต่ละภาคส่วนมาใช้ในโครงการอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายในการผลิตน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพจากน้ำมันปาล์มให้ได้ตามมาตรฐานระดับโลก IEC 62770 จนนำไปสู่การใช้งานจริง นับเป็นก้าวสำคัญต่อเศรษฐกิจชีวมวล (Bio-Economy) ที่ประเทศไทยสามารถผลิตน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพได้เองภายในประเทศ ช่วยทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ พร้อมทั้งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ส่งเสริมประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรม”

            นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) และตัวแทนจำหน่ายแผงโซลาร์เซลล์  Longi (ลองจิ) และอินเวอร์เตอร์ ของ Huawei (หัวเว่ย)  กล่าวเสริมถึงความสำเร็จในโครงการฯ ว่า “ในแง่คุณสมบัติของน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพเมื่อเทียบเคียงผู้ผลิตตลาดต่างประเทศ ถือว่ามีความได้เปรียบในด้านค่าความหนืดที่ใกล้เคียงกับน้ำมัน Mineral Oil ซึ่งสามารถนำมาใช้ทดแทนได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมาตรฐานการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้า นอกจากนี้น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าสามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้สูง (Dielectric Breakdown Voltage) จุดวาบไฟ (Flash Point) และจุดติดไฟ (Fire Point) มีค่าสูง ส่งผลให้มีความปลอดภัยในการใช้งานเป็นอย่างมาก อีกทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

 

 

BBGI, in collaboration with SCGC and QTC, announces successful bio-based transformer oil trial, starting pilot implementation in Rayong Province, with plans for commercial expansion

Rayong – 31 May 2024 : BBGI, along with partners SCGC and QTC, announced another milestone in their environmental innovation collaboration or Green Innovation in the "Development and Production of Bio-Based Transformer Oil from Palm Oil" project. They successfully tested the oil in real transformers, meeting international standards, ensuring safe usage, and delivering it to customers for the first time in Rayong Province. They're now gearing up for commercial production expansion, helping reduce imports from foreign countries and carbon dioxide emissions, driving Thailand towards the BCG (Bio-Circular-Green Economy) policy for sustainable development. Bio-Based Transformer Oil from palm oil acts as electrical insulation and helps dissipate heat within transformers.

The development and production of Bio Transformer Oil from palm oil align with the government’s clean energy and BCG (Bio-Circular-Green Economy) policies. It also supports Thailand Oil Palm Board’s aim to increase palm oil utilization through Bio Transformer Oil demand in Thailand. This initiative adds value to palm oil products, potentially supporting the country's main economic crop in the future and reducing the need for imported transformer oils. Currently, transformer manufacturers must import 100% of their bio-transformer oil from abroad for use.  

Mr. Kittiphong Limsuwannarot, Chief executive Officer of BBGI Pcl. or BBGI, discussed the success of the Bio Transformer Oil project, a collaboration between BBGI Biodiesel Co., Ltd. (BBGI BI), SCG Chemicals Pcl. (SCGC), and QTC Energy Pcl. (QTC). He stated “the tested Bio Transformer Oil met international standards for High Fire Point transformer oils, or IEC 62770, ensuring high safety in usage. Moreover, it's biodegradable, making it suitable for actual transformer use, marking the first time in Rayong Province. The readiness for commercial expansion is on the horizon.”

Mr. Sumet Charoenchaidet, Central Research and Development Director of SCG Chemicals Pcl. or SCGC, emphasized the significance of the project, “SCGC, known for its expertise in green technology, utilized catalyst technology to transform palm oil into higher-value Bio-Based Transformer Oil. This development involved Open Innovation collaboration to leverage the potential of each sector efficiently, aiming to produce Bio-Based Transformer Oil from palm oil to meet global standards such as IEC 62770 and ultimately contribute to the bio-economy. This marks a significant step for Thailand's bio-economy, enabling the country to produce Bio-Based Transformer Oil domestically, thus promoting domestic substitution and reducing carbon dioxide emissions, fostering Thailand's transition towards a low-carbon society."

 

 

            Mr. Poonphiphat Tantanasin, Chief executive Officer of QTC Energy Pcl., or QTC, a manufacturer and distributor of made-to-order transformers and a distributor of Longi solar panels and Huawei inverters, praised the project's success, highlighting the comparable properties of Bio-Based Transformer Oil, “This oil compares favorably with foreign competitors, with similar viscosity to Mineral Oil, allowing for immediate substitution without transformer redesign. Moreover, it exhibits high dielectric breakdown voltage, flash point, and fire point, ensuring significant safety in usage and environmental friendliness.